Các thông tin cơ bản về Kotlin: Câu đố về Kho lưu trữ và WorkManager

  1. Thành phần nào trong Bộ thành phần cấu trúc Android chịu trách nhiệm duy trì cập nhật dữ liệu trong bộ nhớ đệm khi không có kết nối mạng và nhận dữ liệu từ mạng?

  2. Nếu cần lưu vào bộ nhớ đệm khi không có kết nối mạng, đâu là cách tốt nhất để lưu dữ liệu có cấu trúc vào hệ thống tệp của thiết bị?

  3. Transformation.map() chuyển đổi một LiveData thành một ___ khác.

  4. Khi triển khai quá trình lưu vào bộ nhớ đệm nếu không có kết nối mạng, chiến lược nào sau đây là ví dụ phù hợp với nguyên tắc tách biệt vấn đề?

  5. Câu nào sau đây là nội dung triển khai cụ thể của lớp WorkRequest? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  6. WorkManager dùng lớp nào sau đây để lên lịch tác vụ trong nền trên API cấp độ 23 trở lên?

  7. Bạn dùng API nào để thêm các quy tắc ràng buộc vào WorkRequest?