Kiến thức cơ bản về Kotlin: Bài kiểm tra về Navigation

 1. Câu nào sau đây là đúng về các mảnh?

  Choose as many answers as you see fit.

 2. Làm cách nào để cho phép dự án sử dụng các thành phần điều hướng?
 3. Câu nào sau đây là đúng về NavHostFragment?

  Choose as many answers as you see fit.

 4. Bạn xác định các mục cho một trình đơn ở đâu?
 5. Bạn cần làm gì để thêm một ngăn điều hướng vào ứng dụng của mình? Bạn có thể giả định rằng dự án của mình có biểu đồ điều hướng và bạn đã xác định các mục trong trình đơn cho ngăn.

  Choose as many answers as you see fit.

 6. Nếu bạn chuyển đối số từ Mảnh A đến Mảnh B mà không sử dụng Safe Args để đảm bảo đối số của bạn là loại an toàn, sự cố nào sau đây có thể xảy ra và có thể khiến ứng dụng gặp sự cố trong khi chạy?

  Choose as many answers as you see fit.

 7. Trình bổ trợ Safe Args Gradle làm gì?

  Choose as many answers as you see fit.

 8. Ý định ngầm ẩn là gì?