Kiến thức cơ bản về Kotlin: Bài kiểm tra về Navigation

 1. Câu nào sau đây là đúng về các mảnh?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 2. Làm cách nào để cho phép dự án sử dụng các thành phần điều hướng?
 3. Câu nào sau đây là đúng về NavHostFragment?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 4. Bạn xác định các mục cho một trình đơn ở đâu?
 5. Bạn cần làm gì để thêm một ngăn điều hướng vào ứng dụng của mình? Bạn có thể giả định rằng dự án của mình có biểu đồ điều hướng và bạn đã xác định các mục trong trình đơn cho ngăn.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 6. Nếu bạn chuyển đối số từ Mảnh A đến Mảnh B mà không sử dụng Safe Args để đảm bảo đối số của bạn là loại an toàn, sự cố nào sau đây có thể xảy ra và có thể khiến ứng dụng gặp sự cố trong khi chạy?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 7. Trình bổ trợ Safe Args Gradle làm gì?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 8. Ý định ngầm ẩn là gì?