Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bài kiểm tra về Kotlin cơ bản: Vòng đời của mảnh và hoạt động

  1. Đâu không phải là trạng thái của một vòng đời hoạt động?
  2. Phương thức vòng đời nào được gọi để hiển thị hoạt động?
  3. Phương thức vòng đời nào được gọi để đưa ra tâm điểm cho hoạt động?
  4. Ứng dụng của bạn chứa một hoạt động mô phỏng thực tế cần phải sử dụng phép tính phức tạp để hiển thị trên màn hình. Sau đó, người dùng nhận được một cuộc gọi điện thoại. Câu nào sau đây là đúng?
  5. Bạn nên ghi đè phương thức vòng đời nào để tạm dừng hoạt động mô phỏng khi ứng dụng không xuất hiện trên màn hình?
  6. Để một lớp nhận biết được vòng đời thông qua thư viện vòng đời của Android, lớp đó nên triển khai giao diện nào?