Kiến thức cơ bản về Kotlin: Kết nối với trò đố vui trên Internet

  1. 2 yếu tố chính mà Retrofit cần để xây dựng API dịch vụ web là gì?

  2. Thư viện Moshi dùng để làm gì?

  3. Bộ chuyển đổi lệnh gọi trong Retrofit dùng để làm gì?

  4. Bạn dùng phương thức Glide nào để chỉ ra ImageView sẽ chứa hình ảnh đã tải?

  5. Bạn có thể chỉ định hình ảnh của phần giữ chỗ cần hiển thị khi Glide đang tải bằng cách nào?

  6. Làm cách nào để bạn chỉ ra được một phương thức là bộ chuyển đổi liên kết?

  7. Thẻ trong tệp bố cục XML có chức năng gì?

  8. Làm cách nào để bạn có thể thêm lựa chọn truy vấn vào lệnh gọi dịch vụ web Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST) trong Retrofit? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.