Hệ số hình dạng

  1. Lớp kích thước cửa sổ được xác định bằng toàn bộ màn hình thực tế để thực hiện đa nhiệm hoặc cho các phân đoạn khác.

  2. Trạng thái có thể gập lại khi thiết bị ở tư thế mở hoặc gập hoàn toàn được gọi là:

  3. ___ là công cụ hữu ích giúp dễ dàng điều hướng và điều chỉnh phạm vi tiếp cận khi bạn sử dụng thiết bị có kích thước trung bình.

  4. Hầu hết các thay đổi đối với phần phụ thuộc liên quan đến Wear sẽ nằm trong các thư viện Compose sau:

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  5. Wear OS bao gồm nhiều bề mặt trong đó có những thành phần như sau:

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.