Khả năng hỗ trợ tiếp cận, thử nghiệm và hiệu suất

  1. Đúng hay sai: Trong Compose, bạn có thể kiểm thử một thành phần riêng biệt.
  2. Kiểm thử Compose sử dụng một cấu trúc có tên là ___ để tìm các thành phần trên màn hình và đọc thuộc tính của những thành phần này.
  3. Trên điện thoại, phần tử trên màn hình mà người dùng tương tác phải có chiều rộng và chiều cao ít nhất là:
  4. Sử dụng ___ để nhóm các thao tác liên quan đến cùng một mục danh sách lại với nhau.
  5. Đúng hay sai: Khi đánh giá hiệu suất của ứng dụng Compose, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo đang chạy ở chế độ phát hành và bật tính năng tối ưu hóa R8.
  6. Một ứng dụng ___ khi được triển khai dưới dạng gỡ lỗi.