Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cấu trúc và trạng thái

 1. Trong Compose, không có cách nào để cập nhật giao diện người dùng sau khi vẽ mà không thay đổi trạng thái.
 2. Câu nào sau đây về luồng dữ liệu một chiều (UDF) là câu đúng:

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Compose có một hệ thống theo dõi trạng thái đặc biệt để lên lịch tái cấu trúc cho bất kỳ thành phần kết hợp nào hiển thị trạng thái cụ thể.
 4. Khi trạng thái thay đổi, quá trình tái cấu trúc được kích hoạt để:

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Trạng thái sẽ luôn là có thể thay đổi ở bên trong phạm vi của hàm có khả năng kết hợp.
 6. Lưu trữ các đối tượng trong cấu trúc bằng cách sử dụng hàm có khả năng kết hợp ___. Hàm này dùng để lưu trữ cả đối tượng có thể thay đổi và đối tượng không thể thay đổi.
 7. Thành phần NavController có những chức năng sau đây:

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 8. ___ trực tiếp đưa bạn tới một đích đến cụ thể ngay trong ứng dụng.