Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bố cục, giao diện và ảnh động

  1. Jetpack Compose chuyển đổi trạng thái thành giao diện người dùng bằng quy trình 3 giai đoạn sau đây.
  2. ___ thực thi các hàm có khả năng kết hợp. Các hàm này có thể gọi giao diện người dùng và tạo cây giao diện người dùng.
  3. Sau khi tất cả các phần tử đều được đo kích thước trong giai đoạn Bố cục, cây sẽ được di chuyển trở lại và tất cả các hướng dẫn về vị trí sẽ được thực hiện trong bước ___.
  4. Đối tượng của quy tắc ràng buộc cho biết bố cục:

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  5. Câu nào sau đây KHÔNG đúng về công cụ sửa đổi bố cục:
  6. Quá trình kết xuất một tập hợp các mục có thể cuộn khi chúng hiển thị trên màn hình, thay vì tất cả cùng một lúc, có khái niệm chính như sau:
  7. Đúng hay sai: Compose sử dụng một hệ thống truyền bố cục.
  8. Để điều chỉnh tỷ lệ ảnh động, nhằm tăng tốc và làm chậm lại giá trị tạo ảnh động, hãy sử dụng ___.