Bài kiểm tra về Jetpack Compose

  1. ___ cho phần tử giao diện người dùng biết cách bố trí, hiển thị hoặc hoạt động trong bố cục mẹ.

  2. Đúng hay sai? Để xem trước các hàm có khả năng kết hợp, nhà phát triển phải triển khai ứng dụng đến thiết bị Android hoặc trình mô phỏng.

  3. Bố cục ___ cho phép bạn triển khai giao diện người dùng với cấu trúc bố cục Material Design cơ bản.

  4. Chiến lược nào được dùng phổ biến để tích hợp Jetpack Compose với một ứng dụng Android hiện có?

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.