Bài kiểm tra về Android Jetpack

 1. Hilt được tích hợp với các thư viện Jetpack, các lớp khung Android và tự động tạo cũng như cung cấp tất cả các nội dung sau đây, ngoại trừ ___.

 2. Đúng hay sai? Đối với mỗi lớp Android có thể được đưa vào bằng Hilt, sẽ có một thành phần Hilt đi kèm.

 3. Ghép các thành phần sau của thư viện Phân trang với nội dung mô tả.

  Mỗi đáp án chỉ đúng với một câu hỏi.

  Một vùng chứa dành cho dữ liệu được phân trang

  Lớp nền để tải ảnh chụp nhanh của dữ liệu vào luồng PagingData

  Xây dựng một Luồng dựa trên PagingConfig và một hàm xác định cách tạo PagingSource được triển khai

  Theo dõi các sự kiện tải PagingData nội bộ khi trang được tải và sử dụng DiffUtil trên một luồng trong nền để tính toán cập nhật chi tiết khi nội dung cập nhật được nhận dưới dạng là đối tượng PagingData mới

  Giúp triển khai việc phân trang từ mạng và cơ sở dữ liệu

 4. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Để triển khai ViewFinder, bạn có thể sử dụng lớp ___ của CameraX.