Bài kiểm tra về công nghệ máy học

 1. SDK bộ công cụ máy học của Google có công nghệ máy học nào sau đây?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 2. Bộ công cụ máy học của Google cung cấp những chức năng máy học nào trên thiết bị?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  API liên kết máy học của Android Studio hiện tại yêu cầu nhập dữ liệu hình ảnh đầu vào theo định dạng ___ trước khi quá trình xử lý mô hình tạo và sử dụng đối tượng TensorImage.

 4. Khi đặt chế độ cho .setDetectorMode, bạn có 2 lựa chọn. ___ chạy với độ trễ thấp và phù hợp để theo dõi các đối tượng trên màn hình nhưng có hộp giới hạn có thể không xác định hoặc gắn nhãn không đầy đủ, còn ___ chỉ trả về khi có cả hộp giới hạn và thuật toán phân loại.

 5. Để khuyến khích trẻ đọc sách, đội ngũ thiết kế của Read Along đã tối ưu hoá để có được khả năng ___ cao, tức là cho phép tăng số lượng ___.