Bài kiểm tra về xây dựng ứng dụng doanh nghiệp trên Android

 1. Đúng hay sai? Hồ sơ công việc không cho phép người dùng cuối cài đặt ứng dụng của riêng họ để không gây rủi ro cho dữ liệu của công ty.

 2. Ứng dụng cài đặt trong hồ sơ công việc được đánh dấu bằng một ___ để phân biệt với ứng dụng cá nhân.

 3. Khi tổ chức đăng ký một ứng dụng, hồ sơ công việc được thiết lập với một số ứng dụng cài đặt sẵn, bao gồm cả ứng dụng ___.

 4. Để đưa danh bạ công việc vào ứng dụng, hãy sử dụng...

 5. Để người dùng cuối dễ dàng chuyển đổi giữa hồ sơ cá nhân và hồ sơ công việc trong ứng dụng của bạn, hãy sử dụng lớp ___.

 6. Hồ sơ công việc do quản trị viên CNTT quản lý, tức là các tính năng và ứng dụng thiết yếu có thể bị hạn chế trong thời gian chạy. Để cẩn thận hơn khi xử lý các sự kiện trong thời gian chạy, hãy luôn kiểm tra xem có ứng dụng hợp lệ nào đã sẵn sàng xử lý ý định trước khi chạy ứng dụng hay không. Sử dụng ___với trình quản lý gói để tìm hiểu.

 7. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  ___ chịu trách nhiệm khởi động quy trình mã OAuth sau đây.