Bài học 9: Cấu trúc của ứng dụng (khả năng lưu trữ cố định)

  1. Bạn làm cách nào để cho biết một lớp đại diện cho một thực thể để lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu Room?

  2. DAO (đối tượng truy cập dữ liệu) là một giao diện mà Room sử dụng để ánh xạ các hàm Kotlin với các truy vấn cơ sở dữ liệu. Bạn làm cách nào để cho biết một giao diện đại diện một DAO cho một cơ sở dữ liệu Room?

  3. Bạn có thể sử dụng chú giải nào sau đây trong giao diện @Dao? Hãy chọn tất cả phương án phù hợp.

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  4. Đâu không phải là lợi ích của việc sử dụng coroutine?

  5. Mục nào sau đây không đúng đối với hàm Suspend?

  6. Câu nào sau đây là đúng?