Bài học 7: Vòng đời của hoạt động và mảnh

  1. Ứng dụng của bạn chứa một hoạt động mô phỏng thực tế yêu cầu sử dụng phép tính phức tạp để hiển thị. Sau đó, người dùng sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại. Câu nào sau đây là đúng?

  2. Bạn nên ghi đè phương thức vòng đời nào để tạm dừng hoạt động mô phỏng khi ứng dụng không xuất hiện trên màn hình?

  3. Để lớp này nhận biết được vòng đời thông qua thư viện vòng đời của Android, lớp nên triển khai giao diện nào?

  4. Phương thức onCreate() trong hoạt động của bạn nhận được Bundle có dữ liệu trong các trường hợp nào (tức là Bundle không phải null)?

  5. Phương thức vòng đời nào được gọi để hiển thị hoạt động?

  6. Phương thức vòng đời nào được gọi để đưa ra trọng tâm của hoạt động?