Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bài học 5: Bố cục

 1. Mục nào sau đây là ViewGroup?
 2. Hệ phân cấp chế độ xem đã nêu nào sau đây là không hợp lệ?
 3. Kiểu là các tài nguyên đã được xác định trong styles.xml. Khi sử dụng kiểu, bạn có thể xác định màu sắc, phông chữ, kích thước văn bản cùng nhiều đặc điểm khác của một chế độ xem. Đúng hay sai?
 4. View có thể chứa bất kỳ số View hoặc ViewGroup nào dưới dạng phần tử con. Đúng hay sai?
 5. EditText là lớp con của lớp nào?
 6. Nếu được đặt trong một chế độ xem, giá trị thuộc tính chế độ hiển thị nào sau đây sẽ ẩn chế độ xem và không chiếm bất kỳ không gian nào trong bố cục?
 7. Câu nào sau đây đúng về chế độ xem Button?
 8. Trong ConstraintLayout, lựa chọn nào sau đây mô tả các quy tắc ràng buộc cần thiết để duy trì chế độ xem trong thời gian chạy?
 9. Loại quy tắc ràng buộc nào sau đây chỉ mở rộng một chế độ xem khi cần thiết để phù hợp với nội dung?
 10. Một số lợi ích khi sử dụng Trình chỉnh sửa bố cục trong Android Studio là gì?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 11. Lý do nào sau đây không phải là nguyên nhân giúp giảm thiểu lệnh gọi đến findViewById()?
 12. Đâu là cách chính xác để tham chiếu dữ liệu liên kết trong bố cục XML?