Bài học 2: Hàm

  1. Các hàm trong Kotlin được tạo bằng từ khoá sau?
  2. Kiểu câu lệnh trả về mặc định của bất kỳ hàm nào được xác định trong Kotlin là gì?
  3. Hàm in một dòng trong Kotlin là hàm nào?
  4. Câu lệnh "when" trong Kotlin có tương tự như câu lệnh trong các ngôn ngữ lập trình khác?
  5. Lambdas trong Kotlin là gì?