Bài 12: Mẫu kho lưu trữ và WorkManager

  1. Thành phần nào trong Bộ thành phần cấu trúc Android chịu trách nhiệm duy trì cập nhật dữ liệu trong bộ nhớ đệm khi không có kết nối mạng và nhận dữ liệu qua mạng?

  2. Nếu cần lưu vào bộ nhớ đệm khi không có kết nối mạng, đâu là cách tốt nhất để lưu dữ liệu có cấu trúc vào hệ thống tệp của thiết bị?

  3. Transformations.map chuyển đổi một LiveData thành một ___ khác.

  4. Khi triển khai quá trình lưu vào bộ nhớ đệm nếu không có kết nối mạng, chiến lược nào sau đây là ví dụ phù hợp với khái niệm tách biệt vấn đề?

  5. Đâu là cách triển khai cụ thể của lớp WorkRequest?

  6. Bạn sử dụng API nào để thêm các điều kiện ràng buộc vào WorkRequest?