Nhập môn SQL, Phòng và Luồng

 1. Đúng hay sai: Có thể dùng INSERT, UPDATEDELETE để sửa đổi nhiều hàng trong bảng dữ liệu.

 2. Câu nào sau đây đúng về từ khoá DISTINCT?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Thứ tự của mệnh đề trong câu lệnh SELECT là gì?

 4. Đúng hay sai: Theo mặc định, mệnh đề ORDER BY trả về kết quả theo thứ tự giảm dần.

 5. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  SQL là viết tắt của ___.

 6. Đúng hay sai: Bạn có thể dùng * để chọn tất cả các cột trong bảng dữ liệu

 7. Khoá chính cho phép:

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 8. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Phòng là một thư viện ORM. ORM là viết tắt của ___.

 9. Câu nào sau đây đúng về ListAdapter?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 10. Câu nào sau đây không đúng về việc dùng luồng?