Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tải dữ liệu trên Internet

 1. Yếu tố nào sau đây là cần thiết để tải và hiển thị hình ảnh bằng thư viện cuộn?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 2. So khớp phần tử của các yêu cầu HTTP và phản hồi với đúng từ khoá.

  Mỗi đáp án chỉ đúng với một câu hỏi.

  Thông báo trạng thái

  Mã trạng thái

  Động từ HTTP

  Loại nội dung

 3. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của dịch vụ Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 4. Yếu tố nào sau đây là cần thiết để tạo yêu cầu mạng bằng Retrofit?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Tại sao bạn khai báo DataProviderManager bằng từ khoá object?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 6. Câu nào sau đây đúng về bố cục lưới?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 7. Trong URL https://google.com/search?q=android, /search được gọi là ___.
 8. Câu nào sau đây đúng về bộ chuyển đổi liên kết?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 9. Đúng hay sai: Retrofit tạo mã cần thiết để đưa ra yêu cầu về mạng dựa trên dịch vụ web.
 10. Thư viện Moshi yêu cầu những tính năng này để xử lý thành công JSON trong Kotlin.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.