Lấy hoạt động đầu vào của người dùng trong một ứng dụng: Phần 2

 1. (Các) dòng mã XML nào sẽ gây ra lỗi?
  1  <TextView
  2    android:layout_width="wrap_content"
  3    android:layout_height"wrap_content"
  4    android:padding="8dp"
  5    android:text="@string/title"
  6    android:textSize=18sp />
  

  Choose as many answers as you see fit.

 2. Câu nào sau đây là đúng về Gradle?

  Choose as many answers as you see fit.

 3. Câu nào sau đây là đúng về biểu tượng ứng dụng?

  Choose as many answers as you see fit.

 4. Bước nào sau đây là một phần của việc thay đổi màu của giao diện ứng dụng (app theme)?

  Choose as many answers as you see fit.

 5. Tại sao bạn nên sử dụng Thành phần Material (Material Components) cho thư viện Android?

  Choose as many answers as you see fit.