Lấy hoạt động đầu vào của người dùng trong một ứng dụng: Phần 2

 1. (Các) dòng mã XML nào sẽ gây ra lỗi?

  1  <TextView
  2    android:layout_width="wrap_content"
  3    android:layout_height"wrap_content"
  4    android:padding="8dp"
  5    android:text="@string/title"
  6    android:textSize=18sp />
  

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 2. Câu nào sau đây là đúng về Gradle?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Câu nào sau đây là đúng về biểu tượng ứng dụng?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 4. Bước nào sau đây là một phần của việc thay đổi màu của giao diện ứng dụng (app theme)?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Tại sao bạn nên sử dụng Thành phần Material (Material Components) cho thư viện Android?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.