Nhận hoạt động đầu vào của người dùng trong một ứng dụng: Phần 1

 1. Câu nào sau đây đúng về tính kế thừa của lớp?

 2. Câu nào sau đây đúng về lớp trừu tượng?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  ___ được gọi khi bạn tạo một bản sao của lớp.

 4. Làm thế nào để bạn đánh dấu một thuộc tính sẽ chỉ dùng trong lớp hiện tại?

 5. Hãy chọn tất cả các câu trả lời đúng về bố cục XML này khi hiển thị trên màn hình. (Trước tiên, bạn có thể phác hoạ ý tưởng trên một mẩu giấy, nếu cần thiết.)

  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
      android:id="@+id/textViewA"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="A"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
    <TextView
      android:id="@+id/textViewB"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="B"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
  

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.