Tạo bố cục cơ bản

 1. Phần tử nào sau đây được xem là Thành phần hiển thị trong một ứng dụng Android?

 2. Mục đích chính của Nhóm thành phần hiển thị (ViewGroup) là gì?

 3. Nhóm thành phần hiển thị (ViewGroup) giúp bạn sắp xếp các thành phần hiển thị bên trong đó một cách linh hoạt được gọi là ___.

 4. Nội dung nào sau đây là Thuộc tính trong Android?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Trong Android, một đồ họa có thể được vẽ lên màn hình thường được gọi là ___.

 6. Ví dụ nào sau đây là ví dụ về “quy tắc ràng buộc” có thể được áp dụng cho một thành phần hiển thị trong một ConstraintLayout ViewGroup ở Trình chỉnh sửa bố cục?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 7. Mục đích của tệp activity_main.xml trong dự án bạn đã tạo là gì?

 8. Tại sao bạn nên sử dụng tài nguyên chuỗi thay vì các chuỗi được mã hóa cứng trong ứng dụng?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.