Lên lịch các tác vụ bằng WorkManager

 1. Công cụ nào giúp bạn minh hoạ trực quan, giám sát và gỡ lỗi trình thực thi của ứng dụng?

 2. Lựa chọn nào sau đây là trạng thái hoạt động hợp lệ của thiết bị đầu cuối?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Lựa chọn nào sau đây là loại yêu cầu công việc hợp lệ?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 4. Việc tạo và đưa nhiều tác vụ phụ thuộc vào hàng đợi theo thứ tự hoạt động sẽ được gọi là liên kết.

 5. Những quy tắc ràng buộc đối với công việc sẽ hữu ích trong trường hợp nào sau đây?

 6. Lựa chọn nào sau đây là cách truyền dữ liệu đầu vào cho một trình thực thi?

 7. Sau khi công việc được thêm vào hàng đợi, bạn có thể kiểm tra trạng thái của công việc theo ___.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 8. Công cụ kiểm tra tác vụ trong nền cho phép bạn dừng trình thực thi trong khi thực thi.

 9. Nên dùng hàm tạo thực thi nào để kiểm thử CoroutineWorker?

 10. Khi kiểm thử quy trình triển khai trình thực thi (worker), bạn có thể gọi trực tiếp trình thực thi bằng doWork() thay vì thêm trình thực thi vào hàng đợi.