Lưu trữ và truy cập dữ liệu bằng các khoá với DataStore

  1. Việc triển khai DataStore là:

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  2. Preferences DataStore sử dụng giản đồ xác định trước.
  3. DataStore cung cấp hàm nào để sửa đổi DataStore?
  4. Preferences DataStore dùng khoá để truy cập vào các giá trị được lưu trữ.
  5. Trường hợp ngoại lệ nào có thể xảy ra khi bạn cố gắng đọc từ một Preferences DataStore?