Giới thiệu về SQL

 1. Câu nào sau đây đúng về cơ sở dữ liệu quan hệ và SQLite?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 2. Bạn không bắt buộc phải kết thúc câu lệnh SQL bằng dấu chấm phẩy.

 3. Bạn sẽ dùng gì nếu muốn tính tổng của tất cả giá trị cho một cột trong cơ sở dữ liệu?

 4. Câu lệnh SELECT nào trả về số lượng địa chỉ email riêng biệt cho thư trong thư mục thư rác?

 5. Câu lệnh SQL SELECT * FROM contacts WHERE name LIKE '%Milton' trả về tất cả các hàng trong đó giá trị của cột tên bắt đầu bằng Milton.

 6. Câu nào sau đây là đúng về GROUP BYORDER BY?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 7. Điều kiện WHERE NOT read = false và điều kiện WHERE read != true tương đương nhau.

 8. Mệnh đề LIMIT LIMIT 30 SKIP 60 trả về:

 9. Câu lệnh UPDATE sử dụng mệnh đề ___ để gán giá trị cho các cột.

 10. Các câu lệnh UPDATEDELETE có thể bao gồm mệnh đề WHERE và có thể ảnh hưởng đến nhiều hàng.