Thành phần cấu trúc

  1. Phương thức nào được gọi đầu tiên khi ứng dụng không còn tiêu điểm?

  2. Sau ___, ứng dụng không còn hiển thị trên màn hình nữa.

  3. Sử dụng ___ để viết một thông báo gỡ lỗi. Phương thức này sẽ nhận hai đối số: một thẻ nhật ký và một thông điệp nhật ký.

  4. Để lưu một giá trị cần tồn tại sau khi thay đổi cấu hình, hãy khai báo các biến của nó bằng giá trị ___.

  5. Nguyên tắc thiết kế phân tách các vấn đề nêu rõ rằng bạn phải chia ứng dụng thành các lớp, mỗi lớp có những trách nhiệm riêng.

  6. Giao diện người dùng là nội dung mà người dùng nhìn thấy, còn trạng thái giao diện người dùng là nội dung mà ứng dụng chỉ định để người dùng nhìn thấy.

  7. Theo cấu trúc ứng dụng được đề xuất, mỗi ứng dụng nên có ít nhất hai lớp như sau:

  8. StateFlow là một luồng có thể quan sát của lớp chứa dữ liệu, phát ra các thông tin cập nhật hiện tại và trạng thái mới.

  9. Bạn nên thêm cấu hình nào sau đây vào tệp build.gradle để thêm các phần phụ thuộc cho mã nguồn kiểm thử đơn vị?

  10. Hoạt động kiểm thử đơn vị được thực thi trên một thiết bị Android hoặc trình mô phỏng.