Kiến thức cơ bản khác về Kotlin

 1. Cách nào sau đây là cách hợp lệ để xác định lớp dữ liệu trong Kotlin?

 2. Khi sử dụng lớp bị đóng, tất cả các lớp con trực tiếp phải nằm trong cùng một gói.

 3. Khi sử dụng chung, loại dữ liệu chung sẽ nằm trong ___.

 4. Lớp A(n) ___ hữu ích khi bạn có một tập hợp các giá trị cố định.

 5. Để tạo một đối tượng danh sách có khả năng thay đổi kích thước, bạn sẽ gọi ___.

 6. Hàm nào sau đây là hàm bậc cao hơn?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 7. Với dòng mã sau, lệnh nào sau đây sẽ in Blue? (Gợi ý: Nếu bạn không chắc chắn, hãy thử chạy mã trong Kotlin Playground.)

  val colors = listOf("Red", "Green", "Blue")
  

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 8. Khái niệm lập trình của một lớp chỉ có một thực thể được gọi là ___.

 9. Câu nào sau đây là đúng về tập hợp và bản đồ?

 10. Nếu bạn có một biến có tên là records, đây là một tập hợp, để xác định số lượng mục mà biến đó chứa, bạn có thể gọi ___.