Tạo bố cục cơ bản

 1. Jetpack Compose là gì?
 2. Hàm có khả năng kết hợp là khối xây dựng cơ bản của tính năng Compose.
 3. Chú thích nào dùng để chú giải cho một hàm có khả năng kết hợp?
 4. Ba thành phần bố cục tiêu chuẩn cơ bản trong Compose là

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Cửa sổ công cụ để nhập, tạo, quản lý và sử dụng tài nguyên trong ứng dụng của bạn là gì?
 6. Lớp nào là lớp do Android tự động tạo, chứa mã của tất cả tài nguyên trong dự án.
 7. Chức năng nào được dùng để tải một tài nguyên hình ảnh có thể vẽ.
 8. Thông số hàm dùng để thêm văn bản hỗ trợ, được sử dụng bởi talkback là gì?
 9. Bố cục Box sẽ xếp chồng các phần tử giao diện người dùng lên nhau.
 10. Thông số nào dùng để căn chỉnh phần tử con với phần tử mẹ?