Tạo bố cục cơ bản

 1. Jetpack Compose là gì?

 2. Hàm có khả năng kết hợp là khối xây dựng cơ bản trong Compose.

 3. Chú giải nào dùng để chú thích cho một Hàm có khả năng kết hợp?

 4. Các thành phần bố cục tiêu chuẩn, cơ bản trong Compose là:

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Đâu là cửa sổ công cụ để nhập, tạo, quản lý và sử dụng tài nguyên trong ứng dụng của bạn?

 6. Lớp nào là lớp do Android tự động tạo, chứa mã nhận dạng của tất cả tài nguyên trong dự án.

 7. Hàm nào được dùng để tải một tài nguyên hình ảnh có thể vẽ.

 8. Đâu là tham số hàm được dùng để thêm văn bản hỗ trợ tiếp cận mà TalkBack sử dụng?

 9. Bố cục Hộp (Box) xếp chồng các thành phần giao diện người dùng lên nhau.

 10. Tham số nào dùng để căn chỉnh phần tử con với phần tử mẹ?