Thiết lập Android Studio

 1. IDE nghĩa là gì?

 2. Sử dụng Android Studio có ưu điểm nào?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Mục đích của việc sử dụng thiết bị ảo hoặc trình mô phỏng trong Android Studio là gì?

 4. Trong Android Studio, mẫu dự án có ưu điểm gì?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Làm cách nào để tạo một dự án mới trong Android Studio?

 6. ___ là một hàm dùng để xác định một bố cục trong ứng dụng bằng cách dùng các hàm Thành phần kết hợp.

 7. Một chức năng Compose yêu cầu chú thích @Composable.

 8. ___ là một Thành phần kết hợp có màu nền và có thể chứa các thành phần Thành phần kết hợp khác.

 9. Khoảng đệm là ví dụ của một ___

 10. Nhận định nào sau đây là sai về tính năng Compose?