Giới thiệu về lập trình

 1. Các khai báo biến nào sau đây là hợp lệ?
 2. Có một phương pháp hay là khai báo một biến sẽ không thay đổi khi dùng var thay vì val.
 3. Những cách nào sau đây là hợp lệ để cập nhật một biến?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 4. Trong Kotlin, các nhận xét có thể là một hoặc nhiều dòng và bị trình biên dịch bỏ qua.
 5. Đâu không phải là một kiểu dữ liệu trong Kotlin?
 6. Float cũng biểu hiện số thập phân, nhưng kém chính xác hơn Double.
 7. Trong Kotlin, điểm nhập của chương trình là ___.
 8. Câu nào sau đây là đúng về giá trị trả về của hàm?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 9. Câu nào sau đây là đúng về hàm?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 10. Với các đối số được đặt tên, bạn có thể thay đổi thứ tự truyền đối số vào một hàm.