Cơ sở dữ liệu và RecyclerView

Trong phần đầu của lộ trình này, bạn sẽ tạo một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng thư viện Room và sử dụng coroutine để đơn giản hoá việc lập trình không đồng bộ. Trong phần thứ hai của lộ trình này, bạn sẽ hiển thị một danh sách mục với RecyclerView và khiến các mục trong danh sách có thể nhấp vào được. Xuyên suốt lộ trình này, bạn sẽ xây dựng ứng dụng TrackMySleep để cho phép người dùng đánh giá chất lượng giấc ngủ cũng như lưu trữ dữ liệu về giấc ngủ của họ theo thời gian.

 

Tạo cơ sở dữ liệu Room

Lớp học mã

Nhập mã khởi động cho ứng dụng TrackMySleep. Sau đó, sử dụng Room để lưu trữ dữ liệu ổn định trong các ứng dụng Android của bạn. Room là một thư viện cơ sở dữ liệu thuộc Android Jetpack. Room cung cấp một lớp trừu tượng trên cơ sở dữ liệu SQLite cơ bản bằng cách xử lý nhiều tác vụ thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu. Với mã nguyên mẫu ít hơn, bạn có thể tương tác với cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn.

Sử dụng coroutine qua Room

Lớp học mã

Sử dụng coroutine của Kotlin để xử lý các tác vụ chạy lâu trong ứng dụng Android một cách nhẹ nhàng hiệu quả. Room có hỗ trợ coroutine, vì vậy bạn có thể cấu trúc lại ứng dụng để sử dụng coroutine cho các tác vụ không đồng bộ, chẳng hạn như truy cập và cập nhật cơ sở dữ liệu.

Sử dụng LiveData để kiểm soát trạng thái của Nút

Lớp học mã

Mở rộng ứng dụng TrackMySleep để thu thập điểm xếp hạng chất lượng, thêm điểm xếp hạng vào cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả. Sử dụng LiveData để kích hoạt hiển thị thanh thông báo nhanh cũng như để bật hoặc tắt các nút.

Kiến thức cơ bản về RecyclerView

Lớp học mã

Nhập giai đoạn tiếp theo của ứng dụng TrackMySleep với một số tài sản và tiện ích bổ sung để giúp bạn thực hiện phần còn lại của lộ trình này. Sử dụng RecyclerView trong ứng dụng Android để hiển thị danh sách các mục một cách hiệu quả.

DiffUtil và liên kết dữ liệu bằng RecyclerView

Lớp học mã

Tìm hiểu các kỹ thuật bổ sung giúp RecyclerView hiệu quả hơn cho các danh sách lớn, cũng như giúp mã dễ bảo trì và mở rộng cho giao diện người dùng phức tạp hơn.

Bố cục lưới trong RecyclerView

Lớp học mã

Thay thế danh sách dữ liệu giấc ngủ do RecyclerView hiển thị trong ứng dụng TrackMySleep bằng một bố cục lưới của dữ liệu giấc ngủ.

Tương tác với các mục trong RecyclerView

Lớp học mã

Làm cho các mục trong RecyclerView có thể nhấp được để khi một mục được nhấn vào, người dùng được điều hướng đến màn hình chi tiết .

Thêm tiêu đề trong RecyclerView

Lớp học mã

Thêm tiêu đề vào danh sách và lưới trong ứng dụng TrackMySleep.

Bài kiểm tra về Cơ sở dữ liệu và RecyclerView

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung Cơ sở dữ liệu và RecyclerView.