Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trình bày một danh sách có thể cuộn

Tạo một ứng dụng để hiển thị danh sách các văn bản và hình ảnh truyền cảm hứng mà người dùng có thể cuộn thông qua tiện ích RecyclerView trong Android. Đồng thời, bạn sẽ tìm hiểu về cách sử dụng các danh sách trong Kotlin để lưu trữ một bộ sưu tập dữ liệu.

 

Giới thiệu ứng dụng Affirmations

Video Không bắt buộc

Giới thiệu ứng dụng Affirmations mà bạn sẽ tạo trong lộ trình học tập này.

Sử dụng Danh sách trong Kotlin

Lớp học mã

Tìm hiểu cách tạo danh sách trong Kotlin và lặp lại các danh sách đó.

Sử dụng RecyclerView để trình bày danh sách có thể cuộn

Lớp học mã

Tìm hiểu cách trình bày danh sách văn bản trong RecyclerView và cách hiểu cấu trúc của danh sách đó một cách hiệu quả.

Trình bày danh sách hình ảnh gồm các thẻ

Lớp học mã

Tìm hiểu cách thêm hình ảnh vào danh sách cuộn các lời tự động viên. Chúng ta cũng sẽ tăng cường giao diện người dùng của ứng dụng bằng cách sử dụng MaterialCardView và tinh chỉnh các màu chủ đề của ứng dụng.

Kiểm thử Danh sách và Trình chuyển đổi

Lớp học mã

Tìm hiểu thêm về các phương pháp kiểm thử hay nhất cũng như cách thêm các phần phụ thuộc kiểm thử. Thực hành thêm về việc viết mã kiểm thử đơn vị và kiểm thử đo lường.

Dự án: Ứng dụng Dogglers

Lớp học mã

Vận dụng kiến thức về bố cục để tạo một ứng dụng có chức năng cuộn hình ảnh một chú chó trong Android Studio và chạy kiểm thử trên mã để đảm bảo mọi thứ hoạt động như mong đợi.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức về danh sách trong Kotlin cũng như tiện ích RecyclerView của Android để nhận được huy hiệu "Trình bày danh sách có thể cuộn".