Ghi chú phát hành trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4

Kho lưu trữ JCenter chuyển sang chế độ chỉ đọc từ ngày 31 tháng 3 năm 2021. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Cập nhật dịch vụ JCenter.

Android Studio là một hệ thống xây dựng dựa trên Gradle còn trình bổ trợ Android cho Gradle bổ sung một số tính năng dành riêng cho việc xây dựng ứng dụng Android. Mặc dù trình bổ trợ Android cho Gradle (AGP) thường được cập nhật ở dạng khoá trong Android Studio, nhưng trình bổ trợ này (và phần còn lại của hệ thống Gradle) có thể hoạt động độc lập với Android Studio và được cập nhật riêng.

Trang này giải thích cách cập nhật các công cụ Gradle cũng như nội dung các bản cập nhật gần đây. Để nắm được ghi chú phát hành cho các phiên bản trình bổ trợ Android cho Gradle trước đây, hãy xem ghi chú phát hành trước đây.

Để biết những vấn đề đã được khắc phục trong phiên bản này của trình bổ trợ Android cho Gradle, hãy xem các vấn đề đã xử lý.

Để đọc toàn bộ tóm tắt tổng quan về những thay đổi có thể gây lỗi sắp tới trong trình bổ trợ Android cho Gradle, vui lòng xem lộ trình phát triển trình bổ trợ Android cho Gradle.

Để biết thông tin chi tiết về cách định cấu hình bản dựng Android bằng Gradle, hãy xem các trang sau đây:

Để biết thêm thông tin về hệ thống xây dựng Gradle, hãy xem Hướng dẫn sử dụng Gradle.

Cập nhật trình bổ trợ Android cho Gradle

Khi cập nhật Android Studio, bạn có thể nhận được lời nhắc tự động cập nhật trình bổ trợ Android cho Gradle lên phiên bản mới nhất. Bạn có thể chọn chấp nhận bản cập nhật hoặc chỉ định một phiên bản theo cách thủ công dựa trên yêu cầu bản dựng của dự án.

Bạn có thể chỉ định phiên bản trình bổ trợ trong trình đơn File (Tệp) >Project Structure (Cấu trúc dự án) >Project (Dự án) trong Android Studio hoặc tệp build.gradle.kts cấp cao nhất. Phiên bản trình bổ trợ này áp dụng cho mọi mô-đun được tạo trong dự án Android Studio đó. Trong ví dụ sau đây, trình bổ trợ được đặt thành phiên bản 8.4.0 trong tệp build.gradle.kts:

Kotlin

plugins {
  id("com.android.application") version "8.4.0" apply false
  id("com.android.library") version "8.4.0" apply false
  id("org.jetbrains.kotlin.android") version "1.9.23" apply false
}

Groovy

plugins {
  id 'com.android.application' version '8.4.0' apply false
  id 'com.android.library' version '8.4.0' apply false
  id 'org.jetbrains.kotlin.android' version '1.9.23' apply false
}

Thận trọng: Bạn không nên sử dụng các phần phụ thuộc động trong số phiên bản, chẳng hạn như 'com.android.tools.build:gradle:8.4.+'. Việc sử dụng tính năng này có thể dẫn đến tình trạng cập nhật phiên bản không mong muốn và khó giải quyết sự khác biệt giữa các phiên bản.

Nếu phiên bản trình bổ trợ đã chỉ định chưa được tải xuống, Gradle sẽ tải phiên bản này xuống vào lần tiếp theo bạn tạo dự án hoặc nhấp vào File (Tệp) >Sync Project with Gradle Files (Đồng bộ hoá dự án với tệp Gradle) qua thanh trình đơn trong Android Studio.

Cập nhật Gradle

Khi cập nhật Android Studio, bạn có thể nhận được lời nhắc cập nhật Gradle lên phiên bản mới nhất. Bạn có thể chọn chấp nhận bản cập nhật hoặc chỉ định một phiên bản theo cách thủ công dựa trên yêu cầu bản dựng của dự án.

Bảng sau đây liệt kê phiên bản Gradle cần thiết cho mỗi phiên bản của trình bổ trợ Android cho Gradle. Để đạt hiệu quả tối đa, bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất có thể của cả Gradle và trình bổ trợ.

Phiên bản trình bổ trợPhiên bản Gradle tối thiểu cần có
8,48,6
8.38,4
8.28.2
8.18.0
8.08.0
7.47.5

Phiên bản cũ hơn

Phiên bản trình bổ trợPhiên bản Gradle bắt buộc
7.37.4
7.27.3.3
7.17.2
7.07.0
4.2.0 trở lên6.7.1
4.1.0 trở lên6.5 trở lên
4.0.0 trở lên6.1.1 trở lên
3.6.0 – 3.6.45.6.4 trở lên
3.5.0 – 3.5.45.4.1 trở lên
3.4.0 – 3.4.35.1.1 trở lên
3.3.0 – 3.3.34.10.1 trở lên
3.2.0 – 3.2.14.6 trở lên
3.1.0 trở lên4.4 trở lên
3.0.0 trở lên4.1 trở lên
2.3.0 trở lên3.3 trở lên
2.1.3 – 2.2.32.14.1 – 3.5
2.0.0 – 2.1.22.10 – 2.13
1.5.02.2.1 – 2.13
1.2.0 – 1.3.12.2.1 – 2.9
1.0.0 – 1.1.32.2.1 – 2.3

Bạn có thể chỉ định phiên bản Gradle trên trình đơn File (Tệp) > Project Structure (Cấu trúc dự án) > Project (Dự án) trong Android Studio hoặc bằng cách cập nhật phiên bản Gradle qua dòng lệnh. Bạn nên sử dụng công cụ dòng lệnh Trình bao bọc Gradle để cập nhật tập lệnh gradlew. Ví dụ sau đây sẽ thiết lập phiên bản Gradle thành 8.4 bằng Trình bao bọc Gradle. Lưu ý: Bạn cần chạy lệnh này 2 lần để nâng cấp cả Gradle và chính Trình bao bọc Gradle (để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nâng cấp Trình bao bọc Gradle).

gradle wrapper --gradle-version 8.4

Tuy nhiên, có thể không thực hiện được việc này trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi bạn vừa cập nhật AGP và AGP đó không còn tuân thủ phiên bản Gradle hiện tại nữa. Trong trường hợp này, bạn cần chỉnh sửa thông tin tham chiếu phân phối Gradle trong tệp gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties. Ví dụ sau đây sẽ thiết lập phiên bản Gradle thành 8.4 trong tệp gradle-wrapper.properties.

...
distributionUrl = https\://services.gradle.org/distributions/gradle-8.4-bin.zip
...

Trình bổ trợ Android cho Gradle và khả năng tương thích với Android Studio

Android Studio là một hệ thống xây dựng dựa trên Gradle, còn trình bổ trợ Android cho Gradle (AGP) bổ sung một số tính năng dành riêng cho việc xây dựng ứng dụng Android. Bảng sau đây liệt kê yêu cầu về phiên bản AGP cho từng phiên bản Android Studio.

Phiên bản Android Studio Phiên bản AGP bắt buộc
Koala | 2024.1.1 3,2 – 8,5
Sứa | 2023.3.1 3,2 – 8,4
Iguana | 2023.2.1 3.2-8.3
Hedgehog | 2023.1.1 3.2-8.2
Giraffe | 2022.3.1 3.2-8.1
Flamingo | 2022.2.1 3.2-8.0

Phiên bản cũ hơn

Phiên bản Android Studio Phiên bản AGP bắt buộc
Electric Eel | 2022.1.1 3.2-7.4
Dolphin | 2021.3.1 3.2-7.3
Chipmunk | 2021.2.1 3.2-7.2
Bumblebee | 2021.1.1 3.2-7.1
Arctic Fox | 2020.3.1 3.1-7.0

Để biết thông tin về các tính năng mới trong trình bổ trợ Gradle trên Android, hãy xem Ghi chú phát hành của trình bổ trợ Android cho Gradle.

Phiên bản tối thiểu của các công cụ dành cho cấp độ API trên Android

Có các phiên bản Android Studio và AGP tối thiểu hỗ trợ một cấp độ API cụ thể. Việc sử dụng các phiên bản Android Studio hoặc AGP thấp hơn so với yêu cầu của targetSdk hoặc compileSdk của dự án có thể dẫn đến các sự cố không mong muốn. Bạn nên sử dụng phiên bản xem trước mới nhất của Android Studio và AGP để thao tác trong các dự án nhắm đến phiên bản xem trước của hệ điều hành Android. Bạn có thể cài đặt các phiên bản xem trước của Android Studio cùng với một phiên bản ổn định.

Sau đây là các phiên bản Android Studio và AGP tối thiểu:

Cấp độ API Phiên bản Android Studio tối thiểu Phiên bản AGP tối thiểu
Bản xem trước VanillaIceCream Sứa | 2023.3.1 8,4
34 Hedgehog | 2023.1.1 8.1.1
33 Flamingo | 2022.2.1 7.2

Thay đổi về phiên bản (tháng 11 năm 2020)

Chúng tôi đang cập nhật cách đánh số phiên bản cho trình bổ trợ Android cho Gradle (AGP) để phù hợp hơn với công cụ bản dựng Gradle cơ bản.

Sau đây là những thay đổi đáng chú ý:

 • AGP sẽ sử dụng phiên bản ngữ nghĩa và các thay đổi có thể gây lỗi sẽ dành cho các bản phát hành chính.

 • Sẽ có một phiên bản lớn của AGP được phát hành mỗi năm, phù hợp với bản phát hành chính của Gradle.

 • Bản phát hành sau AGP 4.2 sẽ là phiên bản 7.0 và yêu cầu phải nâng cấp lên Gradle phiên bản 7.x. Mọi bản phát hành chính của AGP sẽ yêu cầu nâng cấp phiên bản lớn trong công cụ Gradle cơ bản.

 • Các API không được sử dụng nữa trước khoảng một năm, đồng thời chức năng thay thế sẽ được ra mắt. API không dùng nữa sẽ bị xoá sau khoảng một năm trong lần cập nhật chính tiếp theo.

Khả năng tương thích

Cấp độ API tối đa mà trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3 hỗ trợ là API cấp 34. Sau đây là thông tin khác về khả năng tương thích:

Phiên bản tối thiểu Phiên bản mặc định Ghi chú
Gradle 8,6 8,6 Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần cập nhật Gradle.
Công cụ tạo SDK 34,0,0 34,0,0 Cài đặt hoặc định cấu hình Công cụ tạo SDK.
NDK Không áp dụng 26.1.10909125 Cài đặt hoặc định cấu hình phiên bản khác của NDK.
JDK 17 17 Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần cài đặt phiên bản JDK.

Sau đây là các tính năng mới trong trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4.

Bản vá đã phát hành

Sau đây là danh sách các bản phát hành của bản vá trong Android Studio Jellyfish và trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4.

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Bản vá 2 và AGP 8.4.2 (tháng 6 năm 2024)

Thông tin cập nhật quan trọng về bảo mật: Một lỗ hổng bảo mật trong trình bổ trợ GitHub có trong Android Studio Iguana | 2023.2.1 trở lên có thể làm lộ mã truy cập cho các bên không được phép.

Cách khắc phục: Jetbrains đã giải quyết vấn đề này trong các sản phẩm nền tảng IntelliJ và bản sửa lỗi hiện có trong Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Bản vá 2 (2023.3.1.20).

Nếu đã có bản dựng Android Studio trên kênh chính thức, bạn có thể tải bản cập nhật bằng cách nhấp vào Trợ giúp > Kiểm tra bản cập nhật (hoặc Android Studio > Kiểm tra bản cập nhật trên macOS). Nếu không, hãy tải bản dựng ổn định mới nhất xuống.

Hơn nữa, nếu đã tích cực sử dụng chức năng yêu cầu lấy dữ liệu GitHub trong IDE, bạn nên thu hồi mọi mã thông báo GitHub mà trình bổ trợ đang sử dụng. Vì trình bổ trợ này có thể sử dụng tính năng tích hợp OAuth hoặc mã truy cập cá nhân (PAT), vui lòng kiểm tra cả hai và thu hồi nếu cần:

 • Để thu hồi quyền truy cập đã tích hợp OAuth, hãy chuyển đến mục Ứng dụng > Ứng dụng OAuth được uỷ quyền và thu hồi quyền truy cập của mã thông báo Tích hợp IDE JetBrains.
 • Để thu hồi quyền truy cập của PAT, hãy chuyển đến phần Mã truy cập cá nhân và xoá mã thông báo được cấp cho trình bổ trợ GitHub. Tên mã thông báo mặc định là trình bổ trợ tích hợp GitHub IntelliJ IDEA, nhưng bạn có thể đang dùng tên tuỳ chỉnh.

Sau khi thu hồi quyền truy cập cho (các) mã thông báo, bạn cần thiết lập lại trình bổ trợ để tất cả các tính năng của trình bổ trợ (bao gồm cả thao tác Git) hoạt động trở lại.

Chúng tôi xin lỗi nếu có gì bất tiện và mong tất cả người dùng cập nhật ngay để bảo vệ mã và dữ liệu của họ.

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Bản vá 1 và AGP 8.4.1 (Tháng 5 năm 2024)

Bản cập nhật nhỏ này sửa các lỗi này.

Các lớp trong thư viện đã được thu nhỏ

Kể từ Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4, nếu một dự án thư viện Android được giảm bớt, các lớp chương trình đã được thu gọn sẽ được phát hành để phát hành liên dự án. Điều này có nghĩa là nếu một ứng dụng phụ thuộc vào phiên bản đã thu gọn của các dự án phụ trong thư viện Android, thì tệp APK sẽ bao gồm các lớp thư viện Android đã thu gọn. Bạn có thể cần phải điều chỉnh quy tắc lưu giữ của thư viện trong trường hợp thiếu lớp trong tệp APK.

Trong trường hợp bạn đang tạo và phát hành một AAR, các tệp jar cục bộ mà thư viện của bạn phụ thuộc vào sẽ được đưa vào mà không bị thu gọn trong AAR, có nghĩa là trình rút gọn mã sẽ không chạy trên đó.

Để quay lại hành vi trước đó, hãy đặt android.disableMinifyLocalDependenciesForLibraries vào tệp gradle.propertiesbáo cáo lỗi. Các phiên bản AGP trong tương lai sẽ loại bỏ cờ này.