Cập nhật về dịch vụ JCenter

JFrog, công ty duy trì kho lưu trữ cấu phần phần mềm JCenter được dùng trong nhiều dự án Android, đã đặt JCenter làm kho lưu trữ chỉ có thể đọc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Theo thông báo này, JCenter sẽ cho phép tải xuống vô thời hạn các cấu phần phần mềm hiện có.

Các nhà phát triển phát hành cấu phần phần mềm trên JCenter nên di chuyển các gói của mình sang một máy chủ lưu trữ mới, chẳng hạn như Maven Central.

Các nhà phát triển dùng phần phụ thuộc từ JCenter phải tìm vị trí mới của phiên bản cập nhật của các phần phụ thuộc đó.