Các vấn đề đã xử lý đối với Android Studio Jellyfish

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Canary 8

Phát hành cùng với:
  • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4.0-alpha08
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
AGP 8.3.0-alpha11 tạo tệp APK phát hành gặp sự cố khi khởi động bằng android.content.res.Resources$NotFoundException
Không thực hiện được tác vụ cài đặt Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.2.0 trong dự án sử dụng các tính năng động
Trình xem APK
Gói ứng dụng không có tài nguyên có tệp arc không có phân đoạn, trình xem tệp APK gặp sự cố
App Quality Insights (Thông tin chi tiết về chất lượng ứng dụng)
[App Quality Insights (Thông tin chi tiết về chất lượng ứng dụng)] Nút Đóng vấn đề bị ẩn theo tên phiên bản ứng dụng
Trình quản lý thiết bị
Định nghĩa bằng các tên giống hệt nhau nhưng mã nhận dạng khác nhau sẽ gây sự cố hộp thoại Cấu hình AVD
Nhập/Đồng bộ hoá
Đồng bộ hoá AGP một cách chính xác mà không bị khối "android {}" nào
Công cụ kiểm tra mạng
Thông báo lý do không có dữ liệu tốc độ
TrackedHttpURLConnection không thành công trên getHeaders() trước getInputStream()
Yêu cầu về tính năng: xuất hoạt động mạng
Không thể thay thế chuỗi con trong nội dung phản hồi bằng quy tắc trong Công cụ kiểm tra mạng
Tài nguyên
Giao diện người dùng trong hộp thoại "Tài nguyên giá trị chuỗi mới" bị lỗi

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Canary 7

Phát hành cùng với:
  • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4.0-alpha07
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Thêm khả năng thay đổi tên cấu phần phần mềm trong quá trình chuyển đổi
Thao tác thêm đầu ra tác vụ dưới dạng srcDir của sourceSets.androidMain.resources không tạo ra phần phụ thuộc tác vụ
AndroidPluginVersion.toString() thiếu các số 0 ở đầu
Artifacts.add(FileSystemLocation) phải bị hạn chế hơn.
Liên kết dữ liệu
Không phân giải được các liên kết dữ liệu do dữ liệu được lưu vào bộ nhớ đệm không nhất quán
Trình kiểm tra cơ sở dữ liệu
Trình kiểm tra cơ sở dữ liệu: Hỗ trợ Sqldelight 2
Nhập/Đồng bộ hoá
Android Studio Hedgehog bị treo khi tính toán quy mô dự án
Tìm lỗi mã nguồn
GradleModelMocker của khung kiểm thử tìm lỗi mã nguồn không cho phép đặt phiên bản thư viện
Chạy thiết bị
Thiết bị Wear OS thực đã ghép nối bỏ qua tính năng đảo màn hình ở bên trái
Chạy kiểm thử
GMD-FTL gặp lỗi HttpResponseException khi không có logcat

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Canary 5

Phát hành cùng với:
  • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4.0-alpha05
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Cho phép định cấu hình sourceInformation từ ComposeOptions
Không tìm thấy trường: sdk_runtime trong thông báo android.bundle.DeviceSpec
Hỗ trợ cho compileOnlyApi
R8 không hoạt động được trên mô-đun thư viện khi tính năng xử lý tài nguyên bị tắt
Phân tích mã
Yêu cầu: cung cấp lựa chọn thay thế cho DeprecatedSinceApi vì mục này được kích hoạt ngay cả khi minSdk thấp hơn
Nhập/đồng bộ hoá
Việc xử lý các ký hiệu từ KAPT tạo ra .classes có vẻ như bị lỗi
Chạy thiết bị
Tính năng phản chiếu của Android Studio cũng phản chiếu âm thanh

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Canary 4

Phát hành cùng với:
  • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4.0-alpha04
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Các lớp thư viện đã rút gọn không được xuất bản đúng cách để sử dụng liên dự án
Cung cấp API Variant#sources loại trừ các tệp đã tạo
Các mô hình AGP không chứa các phần phụ thuộc của dự án nền tảng java
ExtractAarTransform tạo classes.jar không thể tái tạo các AAR (đề xuất được tự động áp dụng) không có classes.jar
Hồ sơ cơ sở và ProfileInstaller
compileReleaseArtProfile không thành công với java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
IDE chính
Cửa sổ trang chào mừng có kích thước quá lớn
Trình khám phá tệp trên thiết bị
Thông báo "Thiết bị có vẻ không hỗ trợ lệnh "su 0"" không được bao gồm dấu vết ngăn xếp
Layout Editor
Yêu cầu về tính năng: Cân nhắc xuất bản LayoutLib dưới dạng một cấu phần phần mềm riêng trên maven.google.com
Công cụ kiểm tra mạng
Không tải được tệp kích thước lớn xuống khi Công cụ kiểm tra mạng đang mở
Mã/mẫu mới
Luôn sử dụng chữ thường trong tên trình bổ trợ được đề xuất
Tài nguyên
Việc di chuột qua mục "Hiện tất cả các khu vực" trong bộ chọn Ngôn ngữ sẽ đặt lại lựa chọn khu vực

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Canary 3

Phát hành cùng với:
  • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4.0-alpha03
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Không thiết lập được phiên bản JaCoCo trong AGP 8.2.0
DynamicFeatureBuildType bị thiếu isDebuggable

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Canary 1

Phát hành cùng với:
  • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.4.0-alpha01
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Cải thiện thông báo lỗi về nguyên nhân không thể lựa chọn "--release" cho JavaCompile
Tắt tính năng lưu vào bộ nhớ đệm của MergeSourceSetFolders bằng cách sử dụng @DoNotCacheByDefault
Trình kiểm tra cơ sở dữ liệu
Các cột của trình kiểm tra cơ sở dữ liệu không hỗ trợ gói các dòng dài
Trình kiểm tra cơ sở dữ liệu giúp bạn dễ dàng tìm thấy các quy trình liên quan
Nhập/Đồng bộ hoá
Sử dụng thư viện không phải AndroidX trong dự án AndroidX
Layout Inspector
RootsDetector của Layout Inspector làm rò rỉ thành phần hiển thị gốc
StudioBot
Studio Bot không phản hồi với lỗi không có nội dung
Liên kết thành phần hiển thị
dự án Android – viewbinding nhận nhầm lớp viewbinding không dùng được