Các vấn đề đã xử lý đối với Android Studio Iguana

Android Studio Iguana | 2023.2.1 RC 2

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-rc02
Vấn đề đã khắc phục
Trình rút gọn (R8)
Kiểm thử SimpleKotlinEnumUnboxingTest không thành công trên bot kotlin_dev

Android Studio Iguana | 2023.2.1 RC 1

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-rc01
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Không thực hiện được tác vụ cài đặt Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.2.0 trong dự án sử dụng các tính năng động
Kết quả của bản dựng
Không hiển thị lỗi đồng bộ hoá AS Iguana Gradle
Trình quản lý thiết bị
Định nghĩa bằng các tên giống hệt nhau nhưng mã nhận dạng khác nhau sẽ gây sự cố hộp thoại Cấu hình AVD
Dexer (D8)
[thư viện đã đơn giản hoá] Thư viện đã đơn giản hoá phiên bản 2.1 không tương thích với các phiên bản trước của R8
Tính năng tối ưu hoá có chạy ngay cả chỉ với D8 không?
Nhập/đồng bộ hoá
Hồi quy hiệu suất – thiết lập các phần phụ thuộc trong IDE
Android Studio Hedgehog bị treo khi tính toán quy mô dự án
Trình rút gọn (R8)
[R8 8.3.21] R8 8.3.21 lớn hơn R8 8.1.56 1,57 MB
class.getInterfaces() trả về giá trị trống

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Beta 2

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-beta02
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Không thiết lập được phiên bản JaCoCo trong AGP 8.2.0
Không thực hiện được tác vụ cài đặt Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.2.0 trong dự án sử dụng các tính năng động
Hồ sơ cơ sở và ProfileInstaller
compileReleaseArtProfile không thành công với java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
Nhập/Đồng bộ hoá
Sử dụng thư viện không phải AndroidX trong dự án AndroidX
Trình rút gọn (R8)
[R8 8.3.21] R8 8.3.21 lớn hơn R8 8.1.56 1,57 MB

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Beta 1

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-beta01
Vấn đề đã khắc phục
Nhập/Đồng bộ hoá
Vấn đề có thể xảy ra về khả năng tương thích với Gradle 9 trong Iguana do org.gradle.util.VersionNumber
Trình rút gọn (R8)
Sự cố R8 Flurry SDK với AGP 8.2.0
Android – R8 khiến lớp con của LinearLayoutManager gặp sự cố
R8 phiên bản 8.2.33, sự cố thời gian chạy "java.lang.VerifyError: Loại không hợp lệ trên ngăn xếp toán hạng" sau khi nâng cấp

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 17

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha17
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Vui lòng đưa ra các lựa chọn để thêm những nguồn được tạo trên Javadoc và SourceJar
Cần khắc phục nhanh sự khác biệt giữa compileSdk và phần phụ thuộc với minCompileSdkVersion
[Gradle] tools:overrideLibrary phải hỗ trợ dấu hoa thị (*)
Giao diện người dùng bị treo khi chỉnh sửa tệp kê khai
App Quality Insights (Thông tin chi tiết về chất lượng ứng dụng)
Chức năng sắp xếp của cột Vấn đề hiện không sắp xếp một cách trực quan
Trình gỡ lỗi C++
Trình gỡ lỗi LLDB không kiểm tra APK để biết các cấu trúc bắt buộc trước khi khởi chạy
Phân tích mã
Quy trình kiểm tra phiên bản thư viện tìm lỗi mã nguồn không hoạt động với BoM (Bảng kê khai thành phần)
Trình soạn thảo mã
Thao tác nhanh đối với tài liệu trên một hàm sẽ hiện "COMPILED_CODE" cho các tham số mặc định trong Iguana Canary 5
Trình quản lý thiết bị
Đã sao chép giao diện thiết bị vào thư mục SDK
Gradle
"InlineApi" thay vì "InlinedApi"
Nhập/Đồng bộ hoá
Cho phép các chương trình kiểm thử đồng bộ hoá với các phiên bản AGP cũ để xử lý DSL của không gian tên mới
Chưa cập nhật Bảng kê khai thành phần của Firebase
Tìm lỗi mã nguồn
Android Studio/Công cụ tìm lỗi mã nguồn không cho bạn biết khi các phần phụ thuộc của "nền tảng" trở nên lỗi thời
Lỗi: không có đề xuất để cập nhật phần phụ thuộc Bảng kê khai thành phần của Firebase
Cấu trúc dự án (và Gradle (?)) không phát hiện ra các phần phụ thuộc trong Bảng kê khai thành phần của Firebase cần được nâng cấp lên phiên bản mới hơn.

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 16

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha16
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Đường liên kết đến "Dự án đã phân tách" trong phần cài đặt của Studio chuyển đến sai vị trí.
Trình ghi Espresso
Cửa sổ Record Your Test (Ghi lại quá trình kiểm thử của bạn) không xuất hiện trong Android Studio đối với "Expresso Test Recorder" (Trình ghi lại quá trình kiểm thử của Expresso)
Nhập/Đồng bộ hoá
Lỗi/cảnh báo không rõ ràng sau khi đồng bộ hoá dự án
Công cụ kiểm tra mạng
Hỗ trợ gRPC cho công cụ kiểm tra mạng
Trình kiểm tra gRPC không thể chụp từ AndroidChannelBuilder
Trình rút gọn (R8)
isShrinkResources tối ưu hoá quá mức trong 8.3.0-alpha11 đến alpha14

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 15

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha15
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Không thể sử dụng DexArchiveBuilderTaskDelegate với mô-đun thư viện chỉ có tài nguyên
Biến thể trình bổ trợ tuỳ chỉnh AGP7.4 toTransform cho tất cả mục gửi trùng lặp: ngoại lệ META-INF/MANIFEST.MF
Hỗ trợ các thẻ "Tệp kê khai" mới,
Trình ghi Espresso
Cửa sổ Record Your Test (Ghi lại quá trình kiểm thử của bạn) không xuất hiện trong Android Studio đối với "Expresso Test Recorder" (Trình ghi lại quá trình kiểm thử của Expresso)
Nhập/Đồng bộ hoá
Giao diện người dùng trên "Gradle JDK" không đề xuất tính năng "Gradle Sync" (Đồng bộ hoá Gradle)
Layout Inspector
Iguana Canary 13: Layout Inspector đang spam logcat với thông báo "No package ID ff found for resource ID 0xffffffff" (Không tìm thấy mã nhận dạng gói ff cho mã tài nguyên 0xffffffff).
Công cụ kiểm tra mạng
Hỗ trợ gRPC cho công cụ kiểm tra mạng
Tài nguyên
Quá trình phân giải tài nguyên bị gián đoạn khi các tệp tài nguyên được di chuyển
Khi trích xuất chuỗi, nó sẽ trở thành lỗi
Chạy thiết bị
Không kết nối được với thiết bị thực để phát triển

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 14

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha14
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Trình quản lý SDK nên ngừng gửi thông tin nhật ký spam tới stdout
Kết quả của bản dựng
Lỗi ksp AutoMigration (Di chuyển tự động ksp) không xuất hiện trong Android Studio
Gradle
NoClassDefFoundError với AGP 8.1.0, đơn giản hoá và rút gọn
Tìm lỗi mã nguồn
StackOverflow qua `LintClient.getSdkHome`
Mã/Mẫu mới
VIỆC CẦN LÀM: Xoá sau khi KTIJ-19369 được khắc phục
Trình quản lý tài nguyên
Lỗi nhập SVG, Lỗi khi phân tích cú pháp *.svg – Không phải là tệp SVG phù hợp
Chạy bài kiểm thử
Không thể chạy bài kiểm thử đo lường cho mô-đun lib trên Pixel 7 Pro

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 13

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha13
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Yêu cầu về tính năng: Nâng cấp com.android.build.api.extension.impl.CURRENT_AGP_VERSION lên một API công khai
Trợ lý nâng cấp SDK Android
Không có đường dẫn nâng cấp lên API cấp 34
Tính năng xem trước trong Compose
IDE hoạt động rất chậm trong Hedgehog 9 (có thể là ComposePreviewRunLineMarkerContributor)
Mã/Mẫu mới
Thêm phần phụ thuộc mô-đun thư viện mới không biên dịch được
Cấu trúc dự án
javaHome đã cung cấp có vẻ như không hợp lệ. Tôi không tìm thấy tệp thực thi java
Chạy thiết bị
bản xem trước thiết bị có hình bầu dục

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 12

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha12
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
AGP 8.1.0: tính năng động: Sự phụ thuộc ngầm giữa exportReleaseConsumerProguardFiles và extractProguardFiles gây ra lỗi biên dịch
`variant.unitTest.jniLibs.addGeneratedSourceDirectory` có vẻ như không thực hiện được thao tác nào
Cập nhật trình phân tích cú pháp XML dùng trong AGP để tương thích với Gradle 8.4
Công cụ jacoco trong gói phát hành AGP 8.0.1 không có hiệu lực
PHÉP HỒI QUY HEDGEHOG: Nút Chạy bị trì hoãn vài giây (Đang tạo thông số kỹ thuật)
AGP 8.3.0-alpha11 tạo tệp APK phát hành gặp sự cố khi khởi động bằng android.content.res.Resources$NotFoundException
Chuyển thuộc tính AGP "android.lint.printStackTrace" thành phiên bản ổn định
Nhập/đồng bộ hoá C++
Android Studio liên tục lập chỉ mục mã c++ không liên quan
CPU
Android Studio bị treo khi lập hồ sơ/ghi lại dấu vết CPU. Phiên bản Bumblebee và Dolphin mới nhất
Trình khám phá tệp trên thiết bị
Cập nhật Trình kiểm tra ứng dụng để dùng Trình khám phá thiết bị
Tìm lỗi mã nguồn
Trình xử lý tài nguyên không dùng đến có thể xoá tệp bản dựng Gradle
Tính năng kiểm tra tìm lỗi mã nguồn NewApi không hiểu trường cuối cùng "isAtleastU() && otherCondition()"
Chạy bài kiểm thử
AS 2022.3.1.13 C3 không cho phép hoạt động kiểm thử tích hợp gỡ lỗi khi biến thể được kiểm thử là biến thể không thể gỡ lỗi

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 11

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha11
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Di chuyển sang API Căn chỉnh cấu hình Gradle mới
Không biên dịch được tài nguyên khi trình biên dịch Kotlin tìm cách cập nhật lên IDEA 21.3
Phản hồi get() với API Cấu phần phần mềm
Chuyển thuộc tính AGP "android.lint.printStackTrace" thành phiên bản ổn định
API
com.android.build.api.dsl.Packaging không có javadoc hữu ích.
Yêu cầu về tính năng DSL API Biến thể mới: Tương đương với API BaseVariant.preBuildProvider cũ
Nhập/Đồng bộ hoá
GradleProjectInfo.setSkipStartupActivity vẫn đang được sử dụng
Làm mới VFS sau khi tạo dự án
Cung cấp tính năng sửa nhanh cho lỗi "Không thể cài đặt bản phân phối Gradle"
Layout Inspector
Iguana Canary 2: Layout Inspector được nhúng sẽ gửi nội dung rác cho logcat có lỗi "Invalid resource ID" (Mã tài nguyên không hợp lệ)
Tìm lỗi mã nguồn
Phần đánh dấu không hợp lệ cho một cảnh báo dương tính giả
Không gọi được công cụ tìm lỗi mã nguồn visitAnnotationUsage để sử dụng những lớp đã chú thích trong các phần khai báo biến
Công cụ kiểm tra mạng
Đặt Công cụ kiểm tra mạng ở chế độ tĩnh
Chạy thiết bị
Tính năng truyền trực tuyến bằng thiết bị Pixel Fold bị lỗi đối với API cấp 34

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 9

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha09
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Việc chuyển đổi cấu phần phần mềm ASSETS khiến các vị trí đầu vào/đầu ra bị hỏng
Chuyển android.experimental.r8.dex-startup-optimization=true làm giá trị mặc định
Chỉnh sửa
shrinkunusedprotofields được đánh dấu là cờ không hợp lệ trong proguard-rules.pro
IntelliJ
Iguana: Quy trình 471 vẫn đang chạy
Tìm lỗi mã nguồn
Trình Quickfix Lint (sửa lỗi mã nguồn nhanh) không hoạt động, dẫn đến lỗi IDE
Lỗi thất bại trong kiểm thử không nhất quán do một phần của bản phân tích
Logcat
Thêm cột Process Name (Tên quy trình) trong Logcat

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 8

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha08
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Việc chuyển đổi một APK dẫn đến lỗi có ListingFileRedirectTask
Hồ sơ cơ sở và ProfileInstaller
Hồ sơ đã biên dịch thiếu các lớp được đơn giản hoá
Trình soạn thảo mã
Tình trạng tắc nghẽn trong Android Studio (AttachAndroidSdkSourcesnotificationProvider)
Chỉnh sửa trong Compose
Không triển khai trailing lambda (lambda theo sau) không bắt buộc theo mặc định
Tính năng xem trước trong Compose
Thay đổi yêu cầu: Mẫu trực tiếp trước đó nên tạo một hàm riêng tư
Trình gỡ lỗi
Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng chứa nội dung gây hiểu lầm
Nhập/Đồng bộ hoá
AndroidGradleProjectResolver.isAndroidGradleProject tốn nhiều thời gian
Chỉnh sửa trực tiếp
Tính năng Chỉnh sửa trực tiếp làm Android Studio Iguana bị treo từ 10 đến 30 giây
Trình phân tích tài nguyên
Trình phân tích tài nguyên trở nên chậm đến mức không sử dụng được chỉ sau 3-4 lần chạy, phải khởi động lại IDE
Trình quản lý tài nguyên
Lỗi: việc nhập tệp SVG khiến tệp đó bị đặt sai vào thư mục, chẳng hạn như "drawable-svg" thay vì "drawable", gây ra lỗi "Android resource linking failed" (Không liên kết được với tài nguyên Android)
Kiểm thử
Kết quả kiểm thử Macrobenchmark cho thấy cùng một thông tin về thời gian đối với mọi kiểm thử khi dùng Run (Chạy) -> Import Tests from File (Nhập kiểm thử qua tệp)

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 7

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha07
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
AGP 8.1.0 gỡ cài đặt ứng dụng sau khi chạy các hoạt động kiểm thử được đo lường – 7.4.2 thì không
Layout Editor
androidx.core:core-ktx:1.12.0 gây ra Sự cố kết xuất trong Android Studio
Trình chỉnh sửa điều hướng
Vấn đề khi định nghĩa Args trong thành phần Điều hướng
Trình phân tích tài nguyên
Lưu (hoặc sao chép) các dấu vết do thư viện Macrobenchmark ghi lại
Kết xuất
Android Studio Hedgehog 2023.1.1 Canary 15 bị treo khi nhập tên tài nguyên có thể vẽ.
Tài nguyên
Thao tác trích xuất chuỗi sẽ tạo getString() thay vì stringResource() trong Electric Eel
Chạy
Cổng tối thiểu 5038 cho "adb do người dùng quản lý" ngăn việc sử dụng cổng 5037 mặc định có thể mong muốn
Mẹo trong ngày
Loại bỏ mẹo trong ngày trong Android Studio

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 6

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha06
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Thực thi "android.enableDexingArtifactTransform=true"
[Gradle 8.4][bản nâng cấp] Thất bại trong kiểm thử tích hợp sau khi nâng cấp do xử lý tệp trong giai đoạn cấu hình
AGP 8.3.0-alpha-02 – "Error: Failed to deserialize cached resource repository." (Lỗi: Không giải tuần tự được kho lưu trữ tài nguyên đã lưu vào bộ nhớ đệm.)
[Gradle 8.4][bản nâng cấp] Thất bại trong kiểm thử tích hợp sau khi nâng cấp do xử lý tệp trong giai đoạn cấu hình của TestLabBuildService
Trình soạn thảo mã
Trình chỉnh sửa cho các quy tắc ProGuard cảnh báo về lớp bị thiếu cho -dontwarn
Chỉnh sửa trong Compose
Không đặt "@Composable" trên các hằng số trích xuất
Trình mô phỏng
Các trường hợp ngoại lệ về Bluetooth khi sử dụng Trình mô phỏng Android 33.1.13
Nhập/Đồng bộ hoá
Chưa tải các nguồn cho thư viện AndroidX KMP xuống trong Studio I Canary 5
Tìm lỗi mã nguồn
Không có cảnh báo tìm lỗi mã nguồn nào về kotlin.text.MatchNamedGroupCollection#get(String) yêu cầu API 26
lint:TypographyQuotes báo lỗi âm tính giả: nhiều dấu nháy đơn (có ký tự thoát) bị bỏ qua
Trình phát hiện InvalidId của công cụ tìm lỗi mã nguồn AGP 8.0.2 báo lỗi dương tính giả
Đã thêm các vấn đề về LintError vào đường cơ sở của công cụ tìm lỗi mã nguồn
Tài nguyên
Xoá các tài nguyên CHUỖI không dùng đến

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 5

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha05
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Vui lòng giảm/xoá tính năng ghi nhật ký ở cấp thông tin cho AGP "Analytics other plugin to proto: …" (Trình bổ trợ khác của Analytics cho proto: …)
[Gradle 8.4][bản nâng cấp] Thao tác trên tệp trong quá trình định cấu hình trong ProcessJavaResTask làm hỏng cấu hình lưu vào bộ nhớ đệm
API biến thể để tải bảng biểu tượng (R.txt)
Trình bổ trợ độc lập tìm lỗi mã nguồn không xử lý phần phụ thuộc gradleApi() đúng cách
kDocs kém trên các lớp/thuộc tính AGP. "VariantOutput.enable" nên được thay thế bằng "VariantOutput.enable"
AGP 8.3.0-alpha02 không thể cài đặt các cấu hình phát hành trên máy chủ Windows
Liên kết dữ liệu
BindingXmlIndex.getInputFilter vi phạm hợp đồng của FileBasedIndexExtension
Mất các liên kết
Chỉnh sửa
Iguana Canary 1: 2 màu trong rãnh
Trình mô phỏng
Lỗi khi chạy kiểm thử trên một trình mô phỏng: Không biên dịch lại được * (không biên dịch được Output(stdout=Failure: package *, stderr=))
Trình chỉnh sửa tệp Gradle
Thuộc tính chưa dùng "unqualifiedResLocale"
Nhập/Đồng bộ hoá
Studio sẽ phát hiện tệp jar mới bị thả trong thư mục libs và đề nghị đồng bộ hoá lại
Tìm lỗi mã nguồn
Tính năng kiểm tra TÌM LỖI MÃ NGUỒN phát hiện dương tính giả đối với Tài nguyên không dùng đến bên trong trình nghe liên kết và lượt nhấp
Không tải được tệp jar tuỳ chỉnh cho tính năng kiểm tra tìm lỗi mã nguồn: Không truyền được nút đến TreeNode
Không gọi được công cụ tìm lỗi mã nguồn visitAnnotationUsage để sử dụng những lớp đã chú thích trong các phần khai báo biến
Tìm lỗi mã nguồn 31.0.2 không thành công với java.util.NoSuchElementException: Mảng bị trống.
Công cụ kiểm tra mạng
Các quy tắc trong Công cụ kiểm tra mạng của AS Flamingo không hoạt động
Mã/Mẫu mới
Kho lưu trữ trình bổ trợ trong trình hướng dẫn dự án mới dẫn đến quá trình đồng bộ hoá lần đầu chậm hơn
Trình phân tích tài nguyên
Lưu (hoặc sao chép) các dấu vết do thư viện Macrobenchmark ghi lại
Gói phát hành/APK
Xuất bản dựng sang thư mục kết thúc bằng một dấu cách
Chạy
Không chạy được Hoạt động từ trình đơn rãnh
Chạy thiết bị
Tính năng phản chiếu thiết bị gây ra mức sử dụng CPU rất cao trên điện thoại

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 4

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha04
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Không kiểm tra sự tồn tại của tệp lớp phủ dành cho tệp kê khai trong giai đoạn định cấu hình
Đường liên kết đến tài liệu Gradle về lỗi MergeJavaResWorkAction bị hỏng
Gradle 8.1 phá vỡ cấu hình lưu vào bộ nhớ đệm do tệp .gradle/.android/analytics.settings
AGP không nên sử dụng ProjectComponentIdentifier.projectPath mà không có ProjectComponentIdentifier.build
Chỉnh sửa
Tệp đối chiếu trong IDE chưa được giải quyết cho các lớp safeargs-generated
Nhập/Đồng bộ hoá
StopGradleDaemonsAction chạy trên Luồng giao diện người dùng
Phiên bản AGP được đề xuất là 3.3.2
Công cụ kiểm tra mạng
Các quy tắc trong Công cụ kiểm tra mạng của AS Flamingo không hoạt động
Gói phát hành/APK
Thông báo "APK(s) generated successfully…" ((Các) APK được tạo thành công…) gây hiểu lầm khi tệp APK chưa được sửa đổi.
Tài nguyên
Tính năng "Remove Unused Resources" (Xoá tài nguyên không dùng đến) không hoạt động khi chọn mô-đun trong thành phần hiển thị dự án

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 3

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha03
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Không thực hiện được tác vụ ':app:mergeReleaseClasses' sau khi Cập nhật AGP từ 8.0.2 lên 8.1.0
[Gradle 8.4][bản nâng cấp] Thất bại trong kiểm thử tích hợp sau khi nâng cấp do sử dụng tính năng không dùng nữa trong trình bổ trợ Kotlin cho Gradle
App Quality Insights (Thông tin chi tiết về chất lượng ứng dụng)
Cửa sổ công cụ App Quality Insights (AQI) cho biết số lượng người dùng thường xuyên của số lượng sự kiện
App Quality Insight cho biết phiên bản hệ điều hành không hợp lệ
Hồ sơ cơ sở và ProfileInstaller
Trình bổ trợ Gradle không tương thích với alpha 8.3
Trình soạn thảo mã
"Định dạng không chính xác" kích hoạt trên tệp XML bố cục theo giá trị cài đặt không chính xác
Trình chỉnh sửa tệp Gradle
Danh mục phiên bản cho biết các ký hiệu không dùng trong Groovy khi tên được lồng
Tài nguyên
Android Studio kết hợp với tệp tham chiếu tài nguyên gián tiếp để sao chép tên

Android Studio Iguana | 2023.2.1 Canary 2

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha02
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Quá trình kiểm tra phiên bản Gradle tối thiểu không chạy trên bản dựng thứ hai và các bản dựng tiếp sau đó
Tính năng xem trước trong Compose
DropdownMenu mở rộng ở vị trí không chính xác trong Chế độ tương tác của bản xem trước
Mã sử dụng bộ rung khiến tính năng xem trước trong Compose gặp sự cố
Tính năng Xem trước trong Compose bị hỏng khi sử dụng văn bản HTML có b-Tag
Công cụ thiết kế
Thiết kế trống khi chèn tiện ích thẻ
Nhập/Đồng bộ hoá
Studio phàn nàn về các mô-đun không được hỗ trợ trong quá trình đồng bộ hoá Gradle
Lỗi/cảnh báo không rõ ràng sau khi đồng bộ hoá dự án
IntelliJ
Android Studio Iguana – Không khởi động được – NPE trong BytecodeTransformerAdapter
Layout Editor
BufferedInputStream không truyền được tới lớp AssetManager$AssetInputStream
Tích hợp công cụ tìm lỗi mã nguồn
Sự cố tìm lỗi mã nguồn DuplicatePlatformClasses trong phần phụ thuộc testImplementation
Tái cấu trúc mô-đun hoá
Quá trình mô-đun hoá không liệt kê các mô-đun theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào
Công cụ kiểm tra mạng
Lỗi trong nhật ký: "mô hình thuộc tính lateinit chưa được khởi động"
Trình quản lý tài nguyên
Trình quản lý tài nguyên không cho biết các đối tượng có thể vẽ đi kèm với các thuộc tính màu sắc tuỳ chỉnh
Trình quản lý tài nguyên cắt một số vectơ vẽ được
Chạy bài kiểm thử
Phương thức kiểm thử đơn vị sẽ không chạy lại
Trình rút gọn (R8)
R8 không hoạt động sau khi nâng cấp từ AGP 8.0.2 lên 8.1.0

Android Studio Iguana Canary 1 (2023.2.1.1)

Phát hành cùng với:
 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3.0-alpha01
Vấn đề đã khắc phục
Trình bổ trợ Android cho Gradle
Không cần dùng đến bộ nhớ đệm bản dựng cho tác vụ PackageForUnitTest
[AGP 8.1.0] kiểm thử ./gradlew không thành công và hiện thông báo lỗi "Unable to find manifest output" (Không tìm thấy đầu ra tệp kê khai) nếu cả splits.abi.isEnable và testOptions.unitTests.isIncludeAndroidResources đều mang giá trị true
Quá trình tạo bản dựng mô hình AGP sẽ không thành công đối với các bản dựng kết hợp gradle lồng nhau
Trình thu gọn tài nguyên làm hỏng mã nhận dạng tài nguyên, dẫn đến sự cố trong thời gian chạy
Trợ lý nâng cấp SDK Android
Trợ lý nâng cấp SDK mục tiêu không bao giờ tải
Hồ sơ cơ sở và ProfileInstaller
Profgen – lựa chọn xuất mọi tệp DM cùng lúc
Biến thể bản dựng
Chuyển đổi biến thể đang hoạt động khi biến thể mặc định thay đổi
Xung đột trong cửa sổ Build Variants (Biến thể bản dựng) phải nằm trong dự án của người dùng thay vì công cụ sản xuất
Bản dựng C++
Trình bổ trợ C++ báo cáo lỗi trình xử lý trước trên gradlew
Trình chỉnh sửa C++
Việc liên tục cập nhật các biểu tượng sẽ gây gián đoạn quá trình tạo bản dựng
Quá trình phân tích C/C++ mạch ngắn xảy ra khi không có dự án C/C++ nào
Phân tích mã
Proguard nhận diện kiểu @interface là không hợp lệ
Trình gỡ lỗi
Tính năng Xem trước trong Compose cố gắng tìm cách mở dữ liệu cho các thư viện bên ngoài
Biểu thức đánh giá JVM_IR không đánh giá được các mảnh có trình bao bọc SAM
Đối với tính năng Xem trước trong Compose, có vẻ như chế độ xem phân tách là chế độ mặc định được ưu tiên quá mức
Trình chỉnh sửa tệp Gradle
[Danh mục phiên bản] Tình trạng dương tính giả khi sử dụng các bí danh phần phụ thuộc không dùng đến trong gói
Nhập/Đồng bộ hoá
Giao diện người dùng trên "Gradle JDK" không đồng bộ hoá nội dung trường
GradleProjectInfo.setSkipStartupActivity vẫn đang được sử dụng
Không thực hiện được tiến trình đang chạy.
Cấu hình chạy phương thức chính của Java bị ẩn trong gutter đối với các mô-đun Android
Studio không xử lý được các bản dựng mang tính liên kết tượng trưng được đưa vào
Layout Editor
Kích thước bản xem trước thiết kế XML sẽ đặt lại khi con trỏ di chuyển xung quanh
Bố cục xml: cây design-left-component, chọn một thành phần và không thể sử dụng tổ hợp phím nóng Ctrl + B để viết mã
Layout Inspector
Đôi khi, ứng dụng sẽ gặp sự cố khi công cụ Layout Inspector đang hoạt động
Tìm lỗi mã nguồn
[Tìm lỗi mã nguồn] TranslucentViewDetector gặp sự cố trong hàm filterIncident và khiến công cụ tìm lỗi mã nguồn tạo ra kết quả không chính xác
TranslucentViewDetector phải chấp nhận giá trị "phía sau"
Công cụ tìm lỗi mã nguồn của Android sẽ gặp lỗi "thuộc tính "variantInputs.name" không có giá trị được định cấu hình" trên thư viện KMP
TranslucentViewDetector báo cáo sai dòng trong tệp kê khai
lintDebug báo cáo sai cảnh báo UseTomlInstead khi sử dụng các phần phụ thuộc của dự án
Sự cố không mong muốn trong một dự án khác bị Android Lint gắn cờ
Logcat
Không thay đổi được màu của chỉ báo thẻ Logcat
Tính năng bao bọc mềm của Logcat không hoạt động
Trình quản lý tài nguyên
Phần Tạo thư mục tài nguyên bị thiếu Thư mục
Tài nguyên
Tính năng Tìm nơi có sử dụng/Chuyển đến phần định nghĩa không hoạt động đối với các tài nguyên androidTest
Các tham chiếu tài nguyên không được phân giải trong androidTest
Không nhận dạng được lớp R cho thư viện trong nhóm tài nguyên androidTest
Chạy
Không lưu được chế độ cài đặt của các tính năng động trên cấu hình chạy/gỡ lỗi