Các vấn đề đã xử lý đối với Trình mô phỏng Android 34

Trình mô phỏng Android 34.1.16

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Màn hình phụ sử dụng Presentation API (API Bản trình bày) không hoạt động trên Android 11 hoặc 12

Trình mô phỏng Android 34.1.16

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Không thể khởi động trình mô phỏng Android phiên bản 33.1.24.0 (build_id 11237101) trên Mac Intel bằng MacOS10

Trình mô phỏng Android 34.2.3

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Trình mô phỏng có thể không thoát trên Apple Silicon khi bạn sử dụng tuỳ chọn Thoát của thanh trình đơn

Trình mô phỏng Android 34.2.2

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Trình mô phỏng API 34 (UpsideDownCake): sự cố khi cài đặt chứng chỉ Proxyman trong system/etc/security/cacert
Trình mô phỏng Android; Vấn đề về chính tả của Vanguard

Trình mô phỏng Android 34.1.7

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Không dùng được trình mô phỏng Android nếu không thay đổi cấu hình
Trình mô phỏng Android Studio gặp sự cố khi tôi mở ứng dụng máy ảnh, trong khi webcam0 đang bật iam bằng macOS Sonoma

Trình mô phỏng Android 34.1.3

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Báo cáo lỗi về ảnh động trong trình mô phỏng Android
Trình mô phỏng gặp sự cố sau khi cập nhật lên phiên bản 34.1.1.0

Trình mô phỏng Android 34.1.2

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
emulator-check không in ra nội dung trong máy ảo Azure (Windows) nếu không được ảo hoá

Trình mô phỏng Android 34.1.1

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Không thấy Google Maps trong Chế độ điều khiển mở rộng của Trình mô phỏng Android