Vấn đề đã xử lý đối với Trình mô phỏng Android 33

Trình mô phỏng Android 33.1.21

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Không dùng được trình mô phỏng Android nếu không thay đổi cấu hình
Lỗi: trình mô phỏng liên tục gặp lỗi Bluetooth
Lỗi: Khắc phục sự cố xảy ra với webcam của Trình mô phỏng khi sử dụng MacOS sonoma

Trình mô phỏng Android 33.1.19

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Báo cáo lỗi về ảnh động trong trình mô phỏng Android
Trình mô phỏng gặp sự cố sau khi cập nhật lên phiên bản 34.1.1.0
[Trình mô phỏng 33.1.17] Trình mô phỏng TV sử dụng theo hướng dọc trong Embedded Mode (Chế độ được nhúng)

Trình mô phỏng Android 33.1.17

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
[Trình mô phỏng 33.1.12][Bản trình bày về Steam]Lỗi phân đoạn khi khởi động nguội Trình mô phỏng trong thiết bị đầu cuối
lưu chế độ cài đặt âm thanh

Trình mô phỏng Android 33.1.13

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Gửi lỗi về trình giả lập bị sự cố
eglMakeCurrent gặp sự cố khi thoát trên máy Mac

Trình mô phỏng Android 33.1.12

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
1. Định cấu hình máy chủ TURN bằng lệnh Trình mô phỏng không còn hoạt động

Trình mô phỏng Android 33.1.4

Vấn đề đã khắc phục
Trình mô phỏng
Yêu cầu về tính năng: cung cấp tuỳ chọn cho phép tắt cử chỉ chụm để thu phóng hoặc gán lại phím nóng cho cử chỉ này
Lỗi: chỉ có trình mô phỏng từ API 31 trở lên hoạt động, các trình mô phỏng còn lại tự đóng hoặc treo vĩnh viễn
Mức độ lỗi cao trên Trình mô phỏng Android M1 khi liên tục di chuyển tiêu điểm con trỏ vào và ra khỏi trình mô phỏng (std::__1::basic_ostream<char, std::__1::char_traits="">>::sentry::~sentry())</char,>