zipalign

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

zipalign là một công cụ căn chỉnh tệp lưu trữ zip giúp đảm bảo mọi tệp không nén trong kho lưu trữ được căn chỉnh tương ứng so với phần đầu tệp. Công cụ này cho phép truy cập trực tiếp vào các tệp thông qua mmap(2) , từ đó loại bỏ nhu cầu sao chép dữ liệu này trong RAM và giảm thiểu mức sử dụng bộ nhớ của ứng dụng.

Hãy sử dụng zipalign để tối ưu hoá tệp APK trước khi phân phối tệp đó cho người dùng cuối. Nếu bạn dùng Android Studio để xây dựng, thì quá trình này sẽ tự động diễn ra. Tài liệu này dành cho nhà bảo trì hệ thống xây dựng tuỳ chỉnh.

Thận trọng: Bạn phải sử dụng zipalign tại một điểm cụ thể trong quy trình xây dựng. Điểm đó tuỳ thuộc vào công cụ ký ứng dụng mà bạn dùng:

  • Nếu sử dụng apksigner, bạn phải dùng zipalign trước khi tệp APK được ký. Nếu bạn ký vào APK bằng apksigner và thực hiện thêm các thay đổi đối với APK này, thì chữ ký của APK đó sẽ không hợp lệ.
  • Nếu sử dụng jarsigner, bạn phải dùng zipalign sau khi tệp APK được ký.

Để có được sự đồng bộ, zipalign sẽ thay đổi kích thước của trường "extra" trong phần Local File Header (Tiêu đề tệp cục bộ) của tệp zip. Quá trình này cũng có thể thay đổi dữ liệu hiện có trong các trường "extra".

Cách sử dụng

Nếu APK của bạn chứa thư viện chia sẻ (tệp .so), thì bạn nên dùng -p để đảm bảo rằng những thư viện đó được căn chỉnh với ranh giới trang 4 KiB (phù hợp với mmap(2)). Đối với các tệp khác có cách căn chỉnh được xác định theo đối số căn chỉnh bắt buộc với zipalign, Android Studio căn chỉnh thành 4 byte trên cả hệ thống 32 bit và 64 bit.

Để căn chỉnh infile.apk và lưu tệp dưới dạng outfile.apk:

zipalign -p -f -v 4 infile.apk outfile.apk

Để xác nhận cách căn chỉnh của existing.apk:

zipalign -c -v 4 existing.apk

Tuỳ chọn

Bảng sau đây liệt kê các tuỳ chọn zipalign hiện có:

Tuỳ chọn Nội dung mô tả
-c Chỉ kiểm tra cách căn chỉnh (không sửa đổi tệp).
-f Ghi đè tệp đầu ra hiện có.
-h Hiện thông tin trợ giúp về công cụ.
-p Căn chỉnh trang cho tệp .so không nén.
-v Chế độ đầu ra chi tiết.
-z Nén lại bằng Zopfli.