Chứng chỉ Nhà phát triển Android tập sự về Kotlin

Bài kiểm tra Nhà phát triển Android tập sự kiểm tra các kỹ năng mà một nhà phát triển Android sơ cấp cần có khi bắt đầu sự nghiệp. Bằng cách vượt qua bài kiểm tra dựa trên thành tích này và đạt được chứng nhận Nhà phát triển Android tập sự, bạn có thể thể hiện rằng mình có kiến thức về phát triển Android. Bài kiểm tra này đang được cập nhật.

Tìm hiểu thêm