Các tài nguyên khác về coroutine và flow Kotlin

Hãy sử dụng các tài nguyên bổ sung này để tìm hiểu thêm nữa về coroutine và flow Kotlin. Các tài nguyên này được nhóm theo chủ đề.

Kiến thức cơ bản

Huỷ

  • Huỷ trong coroutine: Bài viết này trình bày mọi chi tiết của việc huỷ coroutine.
  • Coroutines: Gotta catch 'em all (Bắt trọn coroutine): Tìm hiểu các phương pháp hay nhất để xử lý việc huỷ và ngoại lệ trong coroutine Kotlin.

Ngoại lệ

  • Ngoại lệ trong coroutine: Tìm hiểu cách phổ biến ngoại lệ (exception) trong coroutine cũng như cách xử lý.
  • Coroutines: Gotta catch 'em all (Bắt trọn coroutine): Tìm hiểu các phương pháp hay nhất để xử lý việc huỷ và ngoại lệ trong coroutine Kotlin.

Phạm vi

Flow

Kiểm thử

Thư viện, Jetpack và Coroutine

  • LiveData với Coroutine và Flow: Bài nói chuyện này từ Hội nghị Nhà phát triển Android 2019 đề cập đến cách sử dụng trình tạo coroutine liveData cùng với mẫu hình kiểm thử (tốt và không tốt) để tạo ra giao diện người dùng phản ứng rõ ràng, hiệu quả và chắc chắn.
  • Xây dựng thư viện tiện ích Kotlin: Tìm hiểu cách xây dựng thư viện tiện ích Kotlin bổ sung thêm coroutine và hỗ trợ Flow cho các lớp (class) hiện có.
  • Đơn giản hoá các API bằng coroutine và Flow: Tìm hiểu cách đơn giản hoá thư viện bằng trình chuyển đổi coroutine, tạo trình chuyển đổi coroutine của riêng bạn cũng như tìm hiểu sâu cách thức hoạt động của chúng.

Coroutine trong lớp thành phần hiển thị (view layer)

Tìm hiểu sâu