Khái niệm cơ bản về Compose trên Android

Khoá học này hướng dẫn người chưa có kinh nghiệm lập trình cách xây dựng ứng dụng Android đơn giản bằng Jetpack Compose. Đồng thời, bạn sẽ được tìm hiểu kiến thức cơ bản về lập trình và kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Kotlin. Bạn sẽ sử dụng Android Studio để tạo bộ sưu tập những ứng dụng Android bắt đầu cho bạn thấy những việc có thể làm với Android.

tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng trong khoá học Kiến thức cơ bản về Compose trên Android

Bắt đầu khoá học