Dữ liệu ứng dụng và tệp

Tìm hiểu cách lưu giữ dữ liệu người dùng và ứng dụng của bạn dưới dạng các tệp trên thiết bị, trong các cặp khoá-giá trị, trong cơ sở dữ liệu hoặc với các loại dữ liệu khác cũng như chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng và thiết bị khác. Bạn cũng có thể thêm dịch vụ sao lưu để cho phép người dùng lưu trữ thông tin trên đám mây, đồng bộ hoá thông tin trên các thiết bị và khôi phục khi họ có thiết bị mới.

Video

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu ứng dụng và tệp, hãy tham khảo các tài nguyên sau.

Lớp học lập trình