Mở tính năng hỗ trợ trình đọc Open Mobile API

Trên Android 11 trở lên, Open Mobile API (OMAPI) hỗ trợ việc kiểm tra phần cứng hỗ trợ eSE, SD và UICC trên các thiết bị có các cờ sau:

Sử dụng các giá trị này với getSystemAvailableFeatures() hoặc hasSystemFeature() để kiểm tra khả năng hỗ trợ thiết bị.