Các trường hợp ngoại lệ truyền phát ngầm

Theo giới hạn về thực thi ở chế độ nền của Android 8.0 (API cấp 26), ứng dụng nhắm đến API cấp 26 trở lên không thể đăng ký broadcast receiver cho thông báo truyền phát ngầm ẩn trong tệp kê khai, trừ phi thông báo truyền tin được gửi riêng cho các ứng dụng đó. Tuy nhiên, một số thông báo truyền phát được miễn khỏi những giới hạn này. Các ứng dụng có thể tiếp tục đăng ký trình nghe cho các thông báo sau, bất kể ứng dụng nhắm đến cấp độ API nào.

ACTION_LOCKED_BOOT_COMPLETED, ACTION_BOOT_COMPLETED
Được miễn trừ vì những thông báo này chỉ được gửi một lần, trong lần khởi động đầu tiên và nhiều ứng dụng cần nhận những thông báo này, chẳng hạn như để lên lịch cho công việc và chuông báo.
ACTION_USER_INITIALIZE, android.intent.action.USER_ADDED, android.intent.action.USER_REMOVED
Các quyền đặc quyền bảo vệ những thông báo này, vì vậy, hầu hết các ứng dụng thông thường đều không thể nhận những thông báo đó.
android.intent.action.TIME_SET, ACTION_TIMEZONE_CHANGED, ACTION_NEXT_ALARM_CLOCK_CHANGED
Các ứng dụng đồng hồ có thể cần nhận những tin truyền này để cập nhật chuông báo khi thời gian, múi giờ hoặc chuông báo thay đổi.
ACTION_LOCALE_CHANGED
Chỉ được gửi khi ngôn ngữ thay đổi và điều này không thường xuyên. Các ứng dụng có thể cần phải cập nhật dữ liệu khi ngôn ngữ thay đổi.
ACTION_USB_ACCESSORY_ATTACHED, ACTION_USB_ACCESSORY_DETACHED, ACTION_USB_DEVICE_ATTACHED, ACTION_USB_DEVICE_DETACHED
Khi một ứng dụng cần biết về những sự kiện liên quan đến USB này, không có cách nào khác là đăng ký thông báo truyền tin.
BluetoothHeadset.ACTION_CONNECTION_STATE_CHANGED, BluetoothA2dp.ACTION_CONNECTION_STATE_CHANGED, ACTION_ACL_CONNECTED, ACTION_ACL_DISCONNECTED
Trải nghiệm người dùng có thể sẽ không bị ảnh hưởng nếu ứng dụng nhận được thông báo về những sự kiện Bluetooth này.
ACTION_CARRIER_CONFIG_CHANGED, TelephonyIntents.ACTION_*_SUBSCRIPTION_CHANGED, TelephonyIntents.SECRET_CODE_ACTION, ACTION_PHONE_STATE_CHANGED, ACTION_PHONE_ACCOUNT_REGISTERED, ACTION_PHONE_ACCOUNT_UNREGISTERED
Các ứng dụng điện thoại của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có thể cần nhận những thông báo này.
LOGIN_ACCOUNTS_CHANGED_ACTION
Một số ứng dụng cần biết về các thay đổi đối với tài khoản đăng nhập để có thể thiết lập các hoạt động theo lịch cho các tài khoản mới và tài khoản đã thay đổi.
ACTION_ACCOUNT_REMOVED
Các ứng dụng có quyền hiển thị trong một tài khoản sẽ nhận được thông báo này khi tài khoản đó bị xoá. Nếu đây là thay đổi tài khoản duy nhất mà ứng dụng cần thực hiện, thì ứng dụng nên sử dụng thông báo truyền tin này thay vì LOGIN_ACCOUNTS_CHANGED_ACTION không dùng nữa.
ACTION_PACKAGE_DATA_CLEARED
Chỉ được gửi khi người dùng xoá dữ liệu của họ khỏi phần Cài đặt một cách rõ ràng, do đó, broadcast receiver ít có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm người dùng.
ACTION_PACKAGE_FULLY_REMOVED

Một số ứng dụng cần cập nhật dữ liệu đã lưu trữ khi xoá một gói khác. Đối với những ứng dụng đó, không có cách nào khác là đăng ký thông báo truyền tin này.

Lưu ý: Các thông báo truyền tin khác liên quan đến gói (chẳng hạn như ACTION_PACKAGE_REPLACED) không được miễn trừ khỏi các hạn chế thực thi trong nền. Những thông báo này phổ biến đến mức có thể có tác động tiềm ẩn về hiệu suất để miễn trừ các thông báo đó.

ACTION_NEW_OUTGOING_CALL

Các ứng dụng thực hiện hành động để phản hồi người dùng thực hiện lệnh gọi cần nhận được thông báo này.

ACTION_DEVICE_OWNER_CHANGED

Thông báo này không được gửi thường xuyên. Một số ứng dụng cần nhận thông báo này để biết rằng trạng thái bảo mật của thiết bị đã thay đổi.

ACTION_EVENT_REMINDER

Do nhà cung cấp lịch gửi để đăng lời nhắc sự kiện lên ứng dụng lịch. Vì nhà cung cấp lịch không biết ứng dụng lịch là gì nên thông báo truyền tin này phải được ngầm ẩn.

ACTION_MEDIA_MOUNTED, ACTION_MEDIA_CHECKING, ACTION_MEDIA_UNMOUNTED, ACTION_MEDIA_EJECT, ACTION_MEDIA_UNMOUNTABLE, ACTION_MEDIA_REMOVED, ACTION_MEDIA_BAD_REMOVAL

Những thông báo này được gửi do các tương tác vật lý của người dùng với thiết bị, chẳng hạn như cài đặt hoặc xoá phương tiện bộ nhớ hoặc trong quá trình khởi động, khi các phương tiện có sẵn được gắn kết. Đây không phải là những trường hợp xảy ra phổ biến và thường thuộc quyền kiểm soát của người dùng.

SMS_RECEIVED_ACTION, WAP_PUSH_RECEIVED_ACTION

Các ứng dụng nhận tin nhắn SMS phụ thuộc vào những thông báo này.