Tổng quan về thiết bị chuyên dụng

Android có các API để quản lý các thiết bị dành riêng cho một mục đích cụ thể. Hướng dẫn dành cho nhà phát triển này giới thiệu các API này. Nếu bạn là nhà phát triển hoặc nhà phát triển giải pháp quản lý di động dành cho doanh nghiệp (EMM) hoặc nhà tích hợp giải pháp, hãy đọc hướng dẫn này để bắt đầu.

Thiết bị chuyên dụng được sử dụng ở đâu?

Thiết bị chuyên dụng (trước đây gọi là thiết bị dùng một lần do công ty sở hữu hay COSU) là các thiết bị được quản lý hoàn toàn và phục vụ một mục đích cụ thể. Android cung cấp các API có thể giúp bạn tạo thiết bị đáp ứng nhu cầu cụ thể của nhân viên và khách hàng:

  • Dành cho nhân viên: Quản lý kho hàng, quản lý dịch vụ tại hiện trường, vận chuyển và kho vận
  • Dành cho khách hàng: Ki-ốt, bảng hiệu kỹ thuật số, dịch vụ phục vụ ăn uống tại nhà hàng

Tính năng chuyên dụng của thiết bị

Android có các API để giúp người dùng thiết bị chuyên dụng tập trung vào công việc của họ. Bạn thường gọi các API này từ một ứng dụng tuỳ chỉnh trên màn hình chính mà bạn phát triển. Ứng dụng tuỳ chỉnh trên màn hình chính có thể sử dụng một số hoặc tất cả các API sau:

Để gọi những API này, ứng dụng cần phải là quản trị viên của thiết bị được quản lý hoàn toàn – được giải thích trong phần sau.

Thiết bị được quản lý

Vì các thiết bị chuyên dụng có thể không được giám sát hoặc được dùng trong các tác vụ quan trọng, nên bạn cần phải bảo mật thiết bị. Để ngăn chặn hành vi sử dụng sai mục đích, các thiết bị chuyên dụng được quản lý hoàn toàn và thuộc sở hữu của một thành phần quản trị viên (thành phần quản trị viên cũng thường quản lý người dùng). Hoạt động triển khai được quản lý toàn diện dành cho các thiết bị thuộc quyền sở hữu của công ty và dùng riêng cho mục đích công việc. Để tìm hiểu thêm về hoạt động quản lý thiết bị Android, hãy đọc hướng dẫn Tổng quan về Android Enterprise.

Tuỳ thuộc vào nhu cầu của giải pháp và mục tiêu kinh doanh, bạn có thể quản lý thiết bị theo một trong những cách sau:

Kiểm thử

Nếu bạn dự định hỗ trợ EMM của bên thứ ba, hãy phát triển một kế hoạch thử nghiệm toàn diện bằng giải pháp của EMM.

Chúng tôi cũng cung cấp các tài nguyên sau đây mà bạn có thể sử dụng để tạo môi trường phát triển hoặc kiểm thử của riêng mình:

Trong khi vẫn đang phát triển, bạn có thể đặt ứng dụng làm quản trị viên của một thiết bị được quản lý toàn bộ bằng cách sử dụng Cầu gỡ lỗi Android (ADB).

Cấp phép cho các thiết bị chuyên dụng

Khi phát triển xong giải pháp, bạn có thể cấp phép cho các thiết bị Android hoặc thiết lập thiết bị để quản lý. Để cấp phép cho một thiết bị, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu.
  2. Đăng ký thiết bị. Bạn nên sử dụng mã QR có chứa cấu hình cấp phép cho thiết bị. Sau đó, quản trị viên CNTT có thể quét mã này để cấp phép cho thiết bị.

    Nếu không thể sử dụng mã QR, bạn có thể đăng ký thiết bị bằng các phương thức khác, chẳng hạn như chạm NFC hoặc bằng cách nhập giá trị nhận dạng.

Tài liệu

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu sử dụng thiết bị chuyên dụng, hãy đọc các tài liệu sau: