Kiểm tra quá trình tích hợp bằng WorkManager

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

WorkManager cung cấp một cấu phần phần mềm work-testing giúp bạn kiểm thử worker của mình.

Thiết lập

Để sử dụng cấu phần phần mềm work-testing, hãy thêm cấu phần phần mềm đó dưới dạng một phần phụ thuộc androidTestImplementation vào build.gradle.

Groovy

dependencies {
  def work_version = "2.5.0"

  ...

  // optional - Test helpers
  androidTestImplementation "androidx.work:work-testing:$work_version"
}

Kotlin

dependencies {
  val work_version = "2.4.0"

  ...

  // optional - Test helpers
  androidTestImplementation("androidx.work:work-testing:$work_version")
}

Để tìm hiểu thêm về cách thêm các phần phụ thuộc, hãy tham khảo mục Khai báo phần phụ thuộc trong ghi chú phát hành của WorkManager.

Khái niệm

work-testing cho phép triển khai đặc biệt WorkManager cho chế độ thử nghiệm. Chế độ này được khởi động thông qua WorkManagerTestInitHelper.

Cấu phần phần mềm work-testing cũng cung cấp một SynchronousExecutor để giúp bạn dễ dàng viết mã kiểm thử một cách đồng bộ hơn mà không phải xử lý nhiều luồng, khóa hoặc chốt khác nhau.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng đồng thời tất cả các lớp này.

Kotlin


@RunWith(AndroidJUnit4::class)
class BasicInstrumentationTest {
  @Before
  fun setup() {
    val context = InstrumentationRegistry.getTargetContext()
    val config = Configuration.Builder()
      .setMinimumLoggingLevel(Log.DEBUG)
      .setExecutor(SynchronousExecutor())
      .build()

    // Initialize WorkManager for instrumentation tests.
    WorkManagerTestInitHelper.initializeTestWorkManager(context, config)
  }
}

Java


@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class BasicInstrumentationTest {
  @Before
  public void setup() {
    Context context = InstrumentationRegistry.getTargetContext();
    Configuration config = new Configuration.Builder()
        .setMinimumLoggingLevel(Log.DEBUG)
        .setExecutor(new SynchronousExecutor())
        .build();

    // Initialize WorkManager for instrumentation tests.
    WorkManagerTestInitHelper.initializeTestWorkManager(
      context, config);
  }
}

Xây dựng bài kiểm thử

Giờ đây, khi WorkManager đang ở chế độ thử nghiệm, bạn đã sẵn sàng để kiểm tra worker của mình.

Giả sử bạn có một EchoWorker với chức năng nhận một số inputData và sao chép (echo) dữ liệu đầu vào thành outputData.

Kotlin


class EchoWorker(context: Context, parameters: WorkerParameters)
  : Worker(context, parameters) {
  override fun doWork(): Result {
    return when(inputData.size()) {
      0 -> Result.failure()
      else -> Result.success(inputData)
    }
  }
}

Java


public class EchoWorker extends Worker {
 public EchoWorker(Context context, WorkerParameters parameters) {
   super(context, parameters);
 }

 @NonNull
 @Override
 public Result doWork() {
   Data input = getInputData();
   if (input.size() == 0) {
     return Result.failure();
   } else {
     return Result.success(input);
   }
 }
}

Bài kiểm thử cơ bản

Dưới đây là bài kiểm thử đo lường của Android để kiểm thử EchoWorker. Điều quan trọng cần rút ra ở đây là việc kiểm thử EchoWorker ở chế độ thử nghiệm rất giống với cách bạn sử dụng EchoWorker trong một ứng dụng thực tế.

Kotlin


@Test
@Throws(Exception::class)
fun testSimpleEchoWorker() {
  // Define input data
  val input = workDataOf(KEY_1 to 1, KEY_2 to 2)

  // Create request
  val request = OneTimeWorkRequestBuilder<EchoWorker>()
    .setInputData(input)
    .build()

  val workManager = WorkManager.getInstance(applicationContext)
  // Enqueue and wait for result. This also runs the Worker synchronously
  // because we are using a SynchronousExecutor.
  workManager.enqueue(request).result.get()
  // Get WorkInfo and outputData
  val workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.id).get()
  val outputData = workInfo.outputData

  // Assert
  assertThat(workInfo.state, `is`(WorkInfo.State.SUCCEEDED))
  assertThat(outputData, `is`(input))
}

Java


@Test
public void testSimpleEchoWorker() throws Exception {
  // Define input data
  Data input = new Data.Builder()
      .put(KEY_1, 1)
      .put(KEY_2, 2)
      .build();

  // Create request
  OneTimeWorkRequest request =
    new OneTimeWorkRequest.Builder(EchoWorker.class)
      .setInputData(input)
      .build();

  WorkManager workManager = WorkManager.getInstance(getApplicationContext());
  // Enqueue and wait for result. This also runs the Worker synchronously
  // because we are using a SynchronousExecutor.
  workManager.enqueue(request).getResult().get();
  // Get WorkInfo and outputData
  WorkInfo workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.getId()).get();
  Data outputData = workInfo.getOutputData();

  // Assert
  assertThat(workInfo.getState(), is(WorkInfo.State.SUCCEEDED));
  assertThat(outputData, is(input));
}

Hãy viết một bài kiểm thử khác để đảm bảo rằng khi EchoWorker không nhận được dữ liệu đầu vào, Result dự kiến sẽ là Result.failure().

Kotlin


@Test
@Throws(Exception::class)
fun testEchoWorkerNoInput() {
  // Create request
  val request = OneTimeWorkRequestBuilder<EchoWorker>()
    .build()

  val workManager = WorkManager.getInstance(applicationContext)
  // Enqueue and wait for result. This also runs the Worker synchronously
  // because we are using a SynchronousExecutor.
  workManager.enqueue(request).result.get()
  // Get WorkInfo
  val workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.id).get()

  // Assert
  assertThat(workInfo.state, `is`(WorkInfo.State.FAILED))
}

Java


@Test
public void testEchoWorkerNoInput() throws Exception {
 // Create request
 OneTimeWorkRequest request =
   new OneTimeWorkRequest.Builder(EchoWorker.class)
     .build();

 WorkManager workManager = WorkManager.getInstance(getApplicationContext());
 // Enqueue and wait for result. This also runs the Worker synchronously
 // because we are using a SynchronousExecutor.
 workManager.enqueue(request).getResult().get();
 // Get WorkInfo
 WorkInfo workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.getId()).get();

 // Assert
 assertThat(workInfo.getState(), is(WorkInfo.State.FAILED));
}

Mô phỏng các điều kiện ràng buộc, độ trễ và công việc (work) định kỳ

WorkManagerTestInitHelper cung cấp cho bạn một thực thể TestDriver. Thực thể này có thể được dùng để mô phỏng độ trễ ban đầu, các điều kiện khi ràng buộc của thực thể ListenableWorker được đáp ứng, cũng như các chu kỳ của thực thể PeriodicWorkRequest.

Kiểm thử độ trễ ban đầu

Ban đầu Worker có thể có độ trễ nhất định. Thay vì kiểm thử EchoWorker bằng một initialDelay và phải đợi initialDelay hoạt động, bạn có thể sử dụng TestDriver để đánh dấu rằng độ trễ ban đầu của yêu cầu thực hiện công việc đã được đáp ứng thông qua setInitialDelayMet.

Kotlin


@Test
@Throws(Exception::class)
fun testWithInitialDelay() {
  // Define input data
  val input = workDataOf(KEY_1 to 1, KEY_2 to 2)

  // Create request
  val request = OneTimeWorkRequestBuilder<EchoWorker>()
    .setInputData(input)
    .setInitialDelay(10, TimeUnit.SECONDS)
    .build()

  val workManager = WorkManager.getInstance(getApplicationContext())
  // Get the TestDriver
  val testDriver = WorkManagerTestInitHelper.getTestDriver()
  // Enqueue
  workManager.enqueue(request).result.get()
  // Tells the WorkManager test framework that initial delays are now met.
  testDriver.setInitialDelayMet(request.id)
  // Get WorkInfo and outputData
  val workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.id).get()
  val outputData = workInfo.outputData

  // Assert
  assertThat(workInfo.state, `is`(WorkInfo.State.SUCCEEDED))
  assertThat(outputData, `is`(input))
}

Java


@Test
public void testWithInitialDelay() throws Exception {
 // Define input data
 Data input = new Data.Builder()
     .put(KEY_1, 1)
     .put(KEY_2, 2)
     .build();

 // Create request
 OneTimeWorkRequest request = new OneTimeWorkRequest.Builder(EchoWorker.class)
     .setInputData(input)
     .setInitialDelay(10, TimeUnit.SECONDS)
     .build();

 WorkManager workManager = WorkManager.getInstance(myContext);
 // Get the TestDriver
 TestDriver testDriver = WorkManagerTestInitHelper.getTestDriver();
 // Enqueue
 workManager.enqueue(request).getResult().get();
 // Tells the WorkManager test framework that initial delays are now met.
 testDriver.setInitialDelayMet(request.getId());
 // Get WorkInfo and outputData
 WorkInfo workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.getId()).get();
 Data outputData = workInfo.getOutputData();

 // Assert
 assertThat(workInfo.getState(), is(WorkInfo.State.SUCCEEDED));
 assertThat(outputData, is(input));
}

Kiểm thử điều kiện ràng buộc

Bạn cũng có thể sử dụng TestDriver để đánh dấu các điều kiện ràng buộc đã được đáp ứng bằng setAllConstraintsMet. Dưới đây là ví dụ về cách bạn có thể kiểm thử một Worker bằng các ràng buộc.

Kotlin


@Test
@Throws(Exception::class)
fun testWithConstraints() {
  // Define input data
  val input = workDataOf(KEY_1 to 1, KEY_2 to 2)

  val constraints = Constraints.Builder()
    .setRequiredNetworkType(NetworkType.CONNECTED)
    .build()

  // Create request
  val request = OneTimeWorkRequestBuilder<EchoWorker>()
    .setInputData(input)
    .setConstraints(constraints)
    .build()

  val workManager = WorkManager.getInstance(myContext)
  val testDriver = WorkManagerTestInitHelper.getTestDriver()
  // Enqueue
  workManager.enqueue(request).result.get()
  // Tells the testing framework that all constraints are met.
  testDriver.setAllConstraintsMet(request.id)
  // Get WorkInfo and outputData
  val workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.id).get()
  val outputData = workInfo.outputData

  // Assert
  assertThat(workInfo.state, `is`(WorkInfo.State.SUCCEEDED))
  assertThat(outputData, `is`(input))
}

Java


@Test
public void testWithConstraints() throws Exception {
  // Define input data
  Data input = new Data.Builder()
      .put(KEY_1, 1)
      .put(KEY_2, 2)
      .build();

  // Define constraints
  Constraints constraints = new Constraints.Builder()
      .setRequiresDeviceIdle(true)
      .build();

  // Create request
  OneTimeWorkRequest request = new OneTimeWorkRequest.Builder(EchoWorker.class)
      .setInputData(input)
      .setConstraints(constraints)
      .build();

  WorkManager workManager = WorkManager.getInstance(myContext);
  TestDriver testDriver = WorkManagerTestInitHelper.getTestDriver();
  // Enqueue
  workManager.enqueue(request).getResult().get();
  // Tells the testing framework that all constraints are met.
  testDriver.setAllConstraintsMet(request.getId());
  // Get WorkInfo and outputData
  WorkInfo workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.getId()).get();
  Data outputData = workInfo.getOutputData();

  // Assert
  assertThat(workInfo.getState(), is(WorkInfo.State.SUCCEEDED));
  assertThat(outputData, is(input));
}

Kiểm thử công việc định kỳ

TestDriver cũng cho phép người dùng sử dụng setPeriodDelayMet để thông báo khi một chu kỳ hoàn tất. Sau đây là một ví dụ về cách sử dụng setPeriodDelayMet.

Kotlin


@Test
@Throws(Exception::class)
fun testPeriodicWork() {
  // Define input data
  val input = workDataOf(KEY_1 to 1, KEY_2 to 2)

  // Create request
  val request = PeriodicWorkRequestBuilder<EchoWorker>(15, MINUTES)
    .setInputData(input)
    .build()

  val workManager = WorkManager.getInstance(myContext)
  val testDriver = WorkManagerTestInitHelper.getTestDriver()
  // Enqueue and wait for result.
  workManager.enqueue(request).result.get()
  // Tells the testing framework the period delay is met
  testDriver.setPeriodDelayMet(request.id)
  // Get WorkInfo and outputData
  val workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.id).get()

  // Assert
  assertThat(workInfo.state, `is`(WorkInfo.State.ENQUEUED))
}

Java


@Test
public void testPeriodicWork() throws Exception {
  // Define input data
  Data input = new Data.Builder()
      .put(KEY_1, 1)
      .put(KEY_2, 2)
      .build();

  // Create request
  PeriodicWorkRequest request =
      new PeriodicWorkRequest.Builder(EchoWorker.class, 15, MINUTES)
      .setInputData(input)
      .build();

  WorkManager workManager = WorkManager.getInstance(myContext);
  TestDriver testDriver = WorkManagerTestInitHelper.getTestDriver();
  // Enqueue and wait for result.
  workManager.enqueue(request).getResult().get();
  // Tells the testing framework the period delay is met
  testDriver.setPeriodDelayMet(request.getId());
  // Get WorkInfo and outputData
  WorkInfo workInfo = workManager.getWorkInfoById(request.getId()).get();

  // Assert
  assertThat(workInfo.getState(), is(WorkInfo.State.ENQUEUED));
}