Ghi chú phát hành về Công cụ xây dựng SDK

Công cụ xây dựng SDK Android là một thành phần của SDK Android cần thiết để xây dựng ứng dụng Android. Công cụ này đã được cài đặt trong thư mục <sdk>/build-tools/.

Bạn phải luôn cập nhật thành phần Công cụ xây dựng bằng cách tải phiên bản mới nhất xuống thông qua Trình quản lý SDK Android. Nếu bạn đang sử dụng trình bổ trợ Android cho Gradle 3.0.0 trở lên, thì dự án của bạn sẽ tự động dùng một phiên bản mặc định của các công cụ xây dựng mà trình bổ trợ chỉ định. Để sử dụng một phiên bản khác của các công cụ xây dựng, hãy chỉ định phiên bản đó bằng cách sử dụng buildToolsVersion trong build.gradle của mô-đun như sau:

Groovy

android {
    buildToolsVersion "34.0.0"
    ...
}

Kotlin

android {
    buildToolsVersion = "34.0.0"
    ...
}

Bản sửa đổi

Các phần dưới đây cung cấp ghi chú về các bản phát hành của Công cụ xây dựng. Để xác định bản sửa đổi nào có sẵn trong Công cụ xây dựng trong SDK của bạn, hãy tham khảo danh sách Gói đã cài đặt trong Trình quản lý SDK Android.