Đối số đo lường dụng cụ Microbenchmark (Điểm chuẩn vi mô)

Định cấu hình hành vi cho điểm chuẩn bằng cách chỉ định các đối số khác nhau cho trình chạy đo lường. Bạn có thể áp dụng các quy tắc này cho cấu hình Gradle hoặc thêm trực tiếp khi tiến hành đo lường từ dòng lệnh.

additionalTestOutputDir

Định cấu hình nơi lưu báo cáo điểm chuẩn JSON và kết quả phân tích tài nguyên trên thiết bị.

 • Loại đối số: chuỗi đường dẫn tệp
 • Mặc định là: kiểm tra thư mục bên ngoài của APK

androidx.benchmark.dryRunMode.enable

Cho phép chạy điểm chuẩn trong một vòng lặp để xác minh rằng các điểm chuẩn đó hoạt động bình thường. Bạn có thể sử dụng đối số này với các bài kiểm tra thông thường như một phần trong quá trình xác minh.

 • Loại đối số: boolean
 • Mặc định là: false

androidx.benchmark.iterations

Ghi đè số lần lặp lại mục tiêu theo thời gian để đảm bảo lượng công việc nhất quán. Đối số này thường chỉ hữu ích khi bật tính năng phân tích tài nguyên (xem phần Phân tích tài nguyên) để đảm bảo thực hiện lượng công việc nhất quán trong một bản theo dõi phân tích, khi so sánh các phương thức triển khai / chạy khác nhau. Trong các trường hợp khác, đối số này có thể sẽ làm giảm độ chính xác / ổn định của các phép đo.

 • Loại đối số: số nguyên
 • Mặc định là: Không được chỉ định

androidx.benchmark.output.enable

Cho phép ghi tệp JSON kết quả vào bộ nhớ ngoài.

 • Loại đối số: boolean
 • Mặc định là: true

androidx.benchmark.profiling.mode

Cho phép chụp tệp các theo dõi trong khi chạy điểm chuẩn. Hãy xem phần Phân tích điểm chuẩn để biết các tùy chọn có sẵn.

 • Loại đối số: chuỗi
 • Các tùy chọn có sẵn:
  • MethodTracing
  • StackSampling
  • None
 • Mặc định là: None

androidx.benchmark.suppressErrors

Chấp nhận danh sách lỗi được phân tách bằng dấu phẩy để chuyển thành cảnh báo.

 • Loại đối số: danh sách chuỗi
 • Các tùy chọn có sẵn:
  • DEBUGGABLE
  • LOW-BATTERY
  • EMULATOR
  • CODE-COVERAGE
  • UNLOCKED
  • SIMPLEPERF
  • ACTIVITY-MISSING
 • Mặc định là: danh sách trống

androidx.benchmark.startupMode.enable (Không dùng nữa)

Định cấu hình lại hành vi lặp lại để hỗ trợ mã đo điểm chuẩn trong quá trình khởi động. Điểm chuẩn được thực hiện mà không cần vòng lặp khởi động cho 10 phép đo. Để giảm thiểu hao tổn khi đo điểm chuẩn vi mô, tính năng trung bình vòng lặp sẽ bị tắt.

 • Loại đối số: boolean
 • Mặc định là: false