Đối số đo lường Macrobenchmark

Định cấu hình hoạt động của thư viện bằng các đối số đo lường sau. Bạn có thể thêm các tệp này vào cấu hình Gradle hoặc áp dụng trực tiếp trong khi chạy khả năng đo lường qua dòng lệnh.

androidx.benchmark.suppressErrors

Chấp nhận danh sách lỗi được phân tách bằng dấu phẩy để chuyển thành cảnh báo.

 • Loại đối số: danh sách các chuỗi
 • Các tuỳ chọn hiện có:
  • DEBUGGABLE
  • LOW-BATTERY
  • EMULATOR
  • NOT-PROFILEABLE
 • Cài đặt mặc định danh sách trống

additionalTestOutputDir

Định cấu hình vị trí báo cáo điểm chuẩn JSON và kết quả phân tích cú pháp được lưu trên thiết bị.

 • Cài đặt mặc định kiểm thử thư mục bên ngoài của tệp APK
 • Loại đối số: chuỗi đường dẫn tệp